Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:772 (2006-2007)
Innlevert: 16.03.2007
Sendt: 19.03.2007
Besvart: 30.03.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Kraftsituasjonen i landet er som kjent vanskelig. Mange aktører etterlyser utbyggingen av gasskraftverk for å sikre store volum ny kraft i markedet. Statsministeren uttalte på Desemberkonferansen i Kristiansund at "alle som har søkt (gasskraft)konsesjon har fått konsesjon. Myndighetene sier altså ikke nei, men mange av de som har søkt har dessverre ikke bygget".
Kan statsråden bekrefte at dette er riktig, og gi en fullstendig oversikt over omsøkte gasskraftprosjekt, og når konsesjon og utslippstillatelse ble gitt?

Begrunnelse

Det vises til sak i PETRO & Industri, utgave 6 for 2006, side 87.
Det vises samtidig til møte mellom energi- og miljøkomiteen og Hammerfest Energi den 13. mars. Hammerfest Energi savnet fortsatt beslutning på sin konsesjonssøknad.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Det er et hovedproblem i norsk energiforsyning at vi gjennom mange år har hatt liten vekst i produksjonskapasiteten i forhold til veksten i forbruket. Regjeringen har prioritert arbeidet med å redusere sårbarheten i den norske kraftforsyningen siden den tiltrådte. Et viktig tiltak er å legge til rette for ulike typer ny energiproduksjon, inkludert gasskraft.

Det har blitt presentert planer for en rekke ulike gasskraftprosjekter i Norge. Prosjektene varierer i størrelse og geografisk plassering. Prosjektene har også ulike teknologiløsninger. I tabell 1 nedenfor gis det en oversikt over meldte, omsøkte og gitte tillatelser til gasskraftverk.

Tabell 1. Oversikt over meldte, omsøkte og gitte tillatelser til gasskraftverk

Konsesjonsmeldte

prosjekter

Plassering Fylke Selskap Meldt dato:

Gasskraftverk i BKK-området

Hordaland BKK 12.06.2006

Kullkraftverk på Haugalandet

Rogaland Haugaland Kraft AS 15.02.2007

Konsesjon søkt:

Plassering Fylke Selskap Søkt NVE: Søkt F-lov

Hammerfest

Finnmark Hammerfest Elektrisitetsverk 22.12.2004 22.08.2005

Grenland

Telemark Skagerak Kraft AS 29.06.2006 29.06.2006

Elnesvågen

Møre og Romsdal Industrikraft Møre 01.12.2006 08.12.2006

Reservekraft Tjeldbergodden

Møre og Romsdal Statnett SF 15.02.2007 15.02.2007

Konsesjon gitt:

Plassering Fylke Selskap Konsesjon Klage - OED Endelig

utslippstillatelse

Kollsnes

Hordaland Naturkraft 30.10.1996 05.06.1997 06.07.2001

Kårstø

Rogaland Naturkraft 30.10.1996 05.06.1997 06.07.2001

Skogn Nord-Tr.lag Industrikraft Midt-Norge 29.11.2000 04.10.2001 04.10.2001

Melkøya

Finnmark Statoil ASA 23.06.2003 Ikke klage 03.11.2004

Tjeldbergodden

Møre og Romsdal Statoil ASA 18.01.2006 Ikke klage Under behandling

Mongstad

Hordaland Statoil ASA 04.07.2006 12.03.2007 12.10.2006

Som det fremgår av tabell 1 ovenfor søkte Hammerfest Energi 22. desember 2004 NVE om anleggskonsesjon for et gasskraftverk med CO2-håndtering. En forutsetning for sluttbehandlingen av konsesjonssøknaden er at konsekvensutredningen kan godkjennes.

Hammerfest Energi leverte de siste nødvendige opplysningene for konsekvensutredningen på et møte med NVE 28. august 2006. NVE er nå i sluttbehandlingen av saken.