Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:773 (2006-2007)
Innlevert: 16.03.2007
Sendt: 19.03.2007
Besvart: 26.03.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): På nettmøte i VG sier statsråden blant annet: "Alle utslippskutt er derfor like viktige." "Å la være å gjøre noe, og bare legge ansvaret på andre, er ingen god løsning på noen miljøproblemer." Det er i så måte viktig å gå foran med et godt eksempel.
Kan statsråden gi en oversikt over benyttede varmekilder (strøm, oljefyr etc.) samt gjennomsnittlig energibruk i bygningsmassen til miljøverndepartementet, SFT og andre sentrale miljøorgan under Miljøverndepartementets styre?

Begrunnelse

På et nettmøte på VG Nett 8. februar 2007 oppfordret miljøvernminister Helen Bjørnøy hver enkelt til å brette opp ermene og starte sin personlige klimakrig.
På VG nett 8. februar 2007 skrev statsråden:

"[…] klimautslippene ikke kjenner landegrenser. Derfor er alle utslippskutt like viktig, enten de skjer i Norge, Kina eller USA. Hver nordmann bruker seks ganger så mye energi som hver kineser, noe som i seg selv bør være et tydelig tegn på at vi må gjøre noe med vårt eget energiforbruk. De aller fleste land i verden er små, og alle må bidra, dersom vi skal klare å snu utviklinga. Å la være å gjøre noe, og bare legge ansvaret på andre, er ingen god løsning på noen miljøproblemer."

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Miljøverndepartementet (MD) og de fleste av våre etater bruker i dag fjernvarme til oppvarming. Oljefyring er ikke i bruk i departementet eller hos våre etater, med unntak av Statens forurensningstilsyn hvor oljefyring utgjør 3,3 pst. av forbruket knyttet til oppvarming.

I tråd med praksis i enøk-analyser, oppgis energiforbruket for våre virksomheter pr. kvm.

Energiforbruket til oppvarming i MD i 2006 var 90 kWh/m2. Samlet energiforbruk til oppvarming, lys og annet var 181 kWh/m2.

Vi har også innhentet tall for 2006 fra våre underliggende etater. Tallene nedenfor viser samlet energiforbruk for oppvarming, lys og annet:

- Statens kartverk på Ringerike gikk over til fjernvarme basert på biobrensel i november 2006. Vi har ikke tidsserier på det nye energiforbruket etter overgangen til fjernvarme, men vi forventer at forbruket vil gå ned. Før overgangen til fjernvarme brukte Kartverket totalt 210 kWh/m2.

- Norsk polarinstitutt har fjernvarme basert på varmepumper, og de brukte totalt 261 kWh/m2.

- Statens forurensningstilsyn (SFT) brukte totalt 171 kWh/m2. Når det gjelder selve oppvarmingen fordeler energitypen seg som følger: 96,7 pst. strøm (86,4 pst. fastkraft og 10,3 pst. strømfyrt varmekjel) og 3,3 pst. olje som varmekilde. SFTs lokaler er klassifisert i energiklasse A, dvs. at det har veldig lavt energiforbruk pr. kvm. Det er dessverre ikke mulig å koble SFT på fjernevarmeanlegg pga. infrastrukturen i området.

- Direktoratet for naturforvaltning har fjernvarme, og de brukte totalt 212 kWh/m2.

Tall fra Riksantikvaren er dessverre ikke klare pga. større bygningsmessige endringer det siste året, men vi presiserer at denne etaten baserer sin oppvarming på fjernvarme.

Jeg vil også nevne at departementet har satt i gang en enøk-gjennomgang av våre egne lokaler for å avdekke forbedringspunkter. Vår enøk-analyse vil være ferdig innen 1. juni.