Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:777 (2006-2007)
Innlevert: 19.03.2007
Sendt: 20.03.2007
Besvart: 27.03.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Hvorfor er tildelingen av midler til naturforvaltningstiltak sterkt forsinket i 2007 i forhold til de frister Miljøverndepartementet selv har fastsatt, og hvilke tiltak vil miljøvernministeren iverksette for å gjennomføre en raskere fordeling kommende år?

Begrunnelse

Miljøverndepartementets budsjettposter "Tiltak i naturområder, kulturlandskapsområder og friluftslivsområder" og "Tilskudd til friluftslivstiltak" er svært viktige for fremgangen i friluftsarbeidet. For å kunne gjennomføre tiltak i inneværende år er det avgjørende for friluftsråd, kommuner og friluftslivsorganisasjoner å raskt få tilbakemelding om hvilke tiltak som får innvilget støtte.
Miljøverndepartementets rundskriv T-1/06 omhandler tilskuddsordninger for 2007. For de to omtalte budsjettpostene er søknadsfristen 15. januar, og det heter i rundskrivet fra Miljøverndepartementet "Alle søkjarar skal få svar innan 15. mars 2007".
I mange fylker vil ikke denne svarfristen bli overholdt i år. Det heter f.eks. på fylkesmannen i Rogaland sin internettside:

"Budsjettet for 2007 er endå ikkje klart. Tildeling som gjeld naturforvaltning, viltformål, fiskeformål og friluftstiltak må difor utsetjast. Søkjarar vil truleg få svar i løpet av april.
Svarfristen til søkjarane er 15. mars. Fylkesmannen vonar å kunne fordele mellom 1,5 og 2 millionar kroner for 2007. Støtte til kalkingsprosjekt kjem i tillegg. Her gjeld eigne søknadsfristar. Fylkesmannen seier seg lei for denne utsetjinga, men reknar med at dette ikkje vil føre til store problem."

Det vil skape store problemer for mange om tilbakemelding på søknadene først kommer i april/mai måned. Eventuelle bevilgninger over "Tiltak i naturområder, kulturlandskapsområder og friluftslivsområder" skal dekke viktige oppgaver knytta til tilrettelegging og drift av friluftslivsområder i offentlig eie. En stor del av områdene ligger langs kysten der brukssesongen gjerne starter i påsken. Det er svært uheldig at flere ikke kjenner budsjettrammene før brukssesongen tar til.
Tilsvarende skal midlene på post "Tilskot til friluftslivstiltak" gå til aktivitets- og stimuleringstiltak som gjerne gjennomføres i sommerhalvåret. Når tildeling av midler først skjer seint på våren, kommer planleggingsarbeidet alt for sent i gang, og det kan ikke forventes at friluftsråd og friluftslivsorganisasjoner skal forskottere arbeidet.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Direktoratet for naturforvaltning (DN) står for fordelingen av de aktuelle bevilgningene med grunnlag i tildelingsbrev fra Miljøverndepartementet. Tildelingsbrevet fra Miljøverndepartementet ble for inneværende år sendt 13. februar 2007.

Midlene fordeles fra DN dels til sentrale friluftslivsorganisasjoner, dels til fylkesmennene. Disse står deretter for fordelingen videre til de enkelte søkere.

Den sentrale tildeling for 2007 over kap. 1427.74 og kap. 1427.78 til Friluftslivets fellesorganisasjon og Friluftsrådenes Landsforbund er meddelt i brev av henholdsvis 8. mars og 7. mars 2007 fra Direktoratet for naturforvaltning.

Tildelingen til fylkesmennene over kap. 1427.74 og kap. 1426.31 ble sendt på e-post fra DN 14. mars 2007 til alle fylkesmennene, og som ordinær post fredag 16. mars. Dette er imidlertid ikke noe senere tidspunkt enn det som gjennomgående har vært tilfellet de siste seks år.

Jeg ser at det kan skape problemer for kommuner og organisasjoner som søker om tilskudd når den angitte fristen for svar til de enkelte søkere ikke overholdes. Jeg vil derfor vurdere om det er mulig å korte ned på tidsforbruket i de enkelte ledd i denne prosessen, for eksempel ved at fordelingen forberedes i forkant slik at det raskere kan gis svar når den formelle tildelingen foreligger. Jeg vil videre vurdere om det er nødvendig å endre de fristene som framgår av rundskrivet for å unngå at det skapes urealistiske forventninger hos søkerne.