Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:778 (2006-2007)
Innlevert: 19.03.2007
Sendt: 20.03.2007
Besvart: 21.03.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Fristen for innlevering og betaling av merverdiavgift 1. termin forfaller i år på første virkedag etter påskehelligdagene. Dette skaper praktiske problemer for regnskapsførerbransjen og for deres kunder som i det vesentlige er SMB-bedrifter. Tilsvarende problematikk kan også oppstå i forbindelse med andre helligdager og fremstår som grus i rammevilkårsmaskineriet for småbedrifter.
Hvilke tiltak ser finansministeren for seg for å avhjelpe den konkrete situasjon for årets påske og for problemet på generell basis?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Oppgave- og betalingsfristen for 1. termin merverdiavgift forfaller 1 måned og 10 dager etter utløpet av terminen. I forbindelse med budsjettet for 2007 ble oppgave- og betalingsfristen for 1. termin vurdert, men ikke foreslått utsatt. Bakgrunnen for dette var blant annet at de avgiftspliktige allerede i dag gis en betydelig rentefri kreditt i perioden mellom terminslutt og fristens utløp, slik at staten har et tilsvarende rentetap i denne perioden. Et annet moment i denne sammenheng var at fristendringer ideelt sett bør skje etter en mer helhetlig vurdering av reglene på området, og ikke gjennom utsettelser av enkeltstående frister. En utsettelse for 3. termin ble imidlertid vedtatt fordi flere ukers sommerferie for alle normalt faller innenfor denne fristperioden. I andre tilfeller derimot bør det være mulig for regnskapsførerne å ta høyde for bevegelige helligdager og tradisjonelle ferieperioder som faller i fristperioden. Dette må også gjelde påskeferien, som for de aller fleste bare varer fra en halv uke til en drøy uke.

I 2007 vil det bli igangsatt et arbeid med å se nærmere på oppgave- og betalingsfristene i skatte- og avgiftslovgivningen. Dette arbeidet bør sees i sammenheng med pågående IT-prosjekter i skatteetaten, og mulighet for forenklinger, herunder blant annet gjennom valg av nye løsninger i disse prosjektene. Det er foreløpig for tidlig å si hvilke løsninger en kan se for seg på dette området og når en utredning av mulige løsninger kan ferdigstilles. Dette arbeidet vil være viktig i vurderingen av hvilke mulige løsninger en kan tenke seg på sikt på dette området.