Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:781 (2006-2007)
Innlevert: 19.03.2007
Sendt: 20.03.2007
Besvart: 27.03.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Det har fremkommet mot høylytte protester at RA-2 får lov til å bruke mellomlagringsplass for omstridt slamlagring av kloakkslam i Rolf Olsensvei på Leirsund i Skedsmo kommune i en tid fremover. Dette vil få store miljøkonsekvenser for elven Stilla og Øyren.
Hva vil miljøvernministeren gjøre for å stoppe denne miljøkriminalitet som Skedsmo kommune, RA-2 og Nedre Romerike Vannverk står bak, og som unnlater å gjøre noe med det før det er for sent?

Begrunnelse

I utgangspunktet hadde ikke RA-2 noen dispensasjon for å deponere slammet sitt på Stilla, Rolf Olsens vei ved Øyeren. Etter lang tid og etter at det ble kjent at de ikke hadde dispensasjon for dette, ble det søkt og gitt en midlertidig dispensasjon til mellomlagring av kloakkslam. I 2006 ble denne midlertidige dispensasjonen innvilget ytterligere, noe som etter min mening er helt meningsløst av hensyn til miljøet i området. Kloakkslammet ligger i store hauger med en ubehaglig sterk lukt som kan kjennes på mange kilometers avstand. Direktøren for RA-2 uttalte i lokalpressen høsten 2006 at det lå et asfaltdekke under slamhaugene og at avrenning til elva Stilla og Øyeren ble hindret av dette dekket, dette medfører ikke riktighet. Det har aldri vært noe dekke på denne tomten og mange av Skedsmos innbyggere har sett bekkene med forurenset vann etter regnvær renne ned i bekken som går rett i Øyeren. Det er også lagret kreosotholdige masser på denne tomten, noe som er sterkt skadelig for naturen, og for fisken og dyrene som lever der. Det har aldri blitt gitt dispensasjon for lagring av kreosotholdig masser. Jeg håper miljøvernministeren vil stoppe denne miljøkriminaliteten i Skedsmo kommune.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Slam fra kloakkanlegg er i denne sammenhengen å regne som avfall. I lov av 13. mars 1981 nr. 3 om vern mot forurensning og avfall (forurensningsloven), § 29 heter det:

"Den som driver opplagsplass eller anlegg for behandling av avfall som kan medføre forurensning eller virke skjemmende, må ha tillatelse etter reglene i kap. 3. I tillatelsen kan det settes vilkår blant annet om transport, behandling, gjenvinning og oppbevaring av avfall og tiltak for å motvirke at anlegget virker skjemmende."

Det er fylkesmannen som er forurensningsmyndighet i slike saker og behandler spørsmål om tillatelse, i dette tilfellet fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har opplyst at den aktuelle slamlagring trolig har pågått i noe tid uten tilfredsstillende lokalisering eller behandling. Etter at fylkesmannen fikk kjennskap til saken er den aktuelle lagringen av avløpsslam stanset. Det skal nå være ryddet på tomten, og alt slamavfall og kreosotholdig masser skal være tatt hånd om på forsvarlig måte.