Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:782 (2006-2007)
Innlevert: 19.03.2007
Sendt: 20.03.2007
Besvart: 28.03.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Riksvei 460 mellom Vigeland og Spangereid er i en elendig forfatning. Veien er eneste tilfartsåre til blant annet en av Sørlandets viktigste bedrifter, GE Healthcares Lindesnes fabrikk. Årlig bruker 1 400 tankbiler og 2 300 vogntog veien med kjemikalier og stykkgods til fabrikken. Det faktum at så mange vogntog bruker en smal vei i meget dårlig stand utsetter både sjåførene og øvrige billister for stor fare, i tillegg kommer forsyningssikkerhet.
Vil statsråden ta sin andel av ansvaret slik at veien blir utbedret?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er kjent med at rv 460 mellom Vigeland og Lindesnes fyr har lav standard. Gjennom flere år har Statens vegvesen samarbeidet med Lindesnes kommune og hjørnestensbedriften GE Healthcares om et program for mindre utbedringer av de dårligste strekningene.

Etter det jeg kjenner til har tiltakene hatt god virkning, og det legges opp til å videreføre utbedringsarbeidene i inneværende planperiode. I handlingsprogrammet for øvrige riksveger i Vest-Agder for perioden 2006-2009 er det under posten mindre investeringstiltak, lagt til grunn 11 mill. kr i 2009 til denne strekningen.

I 2007 startes arbeidet med å vurdere alternativer for ny veg mellom Vigeland og Spangereid på rv 460. Når dette arbeidet er ferdigstilt, vil det være aktuelt å vurdere prosjektet i Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019. Det er Vest-Agder fylkeskommune som har avgjørende innflytelse på prioriteringene innenfor rammen til øvrige riksveger og som vil måtte ta stilling til om rv 460 skal prioriteres i forhold til andre utbyggingsbehov på øvrige riksveger i fylket.