Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:783 (2006-2007)
Innlevert: 19.03.2007
Sendt: 20.03.2007
Besvart: 26.03.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Mange innbyggere er opptatt av villkatters velferd og jeg har fått opplyst om at i andre land har man kommet langt med å ha tiltak, f.eks. villkatthus, som kan bedre disse dyrenes livssituasjon. Visstnok skal det være et regelverk i EU som skal gi tilskudd til slike tiltak.
Hva gjør statsråden for å redusere villkattproblemet?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Eierløse eller forvillete katter er et problem enkelte steder, særlig i de større byene. Det er lett for de fleste mennesker å skaffe seg en katt. Dessverre er det alt for mange som tar eierskapet for lettvint og som kvitter seg med dyrene ved å forlate kattene eller overlate dem til seg selv. Det er hevet over tvil at det i all hovedsak er uansvarlige dyreeiere som er årsaken til dette problemet. I tillegg forverres situasjonen ved at reproduksjonen i en frittlevende kattepopulasjon er stor.

Eierløse eller forvillete katter kan representere et dyrevelferdsproblem, men det kan også fort bli et sjenanseproblem og et hygienisk problem, og dermed også et humanhelseproblem. At kattene gjør fra seg i sandkasser i barnehager og andre steder kan representere en konkret helsefare. Det er også et miljøproblem.

Det vises fra representantens side til at EU har regelverk som gir tilskudd til tiltak for eierløse katter. Jeg er ikke kjent med dette. Det er ingen fellesskapsregler innen EU som omhandler kjæledyr eller regulerer hold av slike dyr. Dette er grunnen til at EU ikke har ratifisert Europakonvensjonen om beskyttelse av kjæledyr.

Problemene med eierløse eller forvillete katter er som tidligere nevnt et sammensatt problem, et problem som må tas hånd om der hvor problemene finnes, det vil si i de enkelte kommuner. Dette blir også gjort i mange kommuner gjennom et samarbeid mellom kommunale myndigheter, dyrevernorganisasjoner, politi og Mattilsynet lokalt. Privatpraktiserende veterinærer har også deltatt ved å tilby kastrering og sterilisering av kattene til reduserte priser.

Ut fra dette kan mye tale for at representanten Asmyhr bør rette sin henvendelse til myndighetene i de kommuner hvor problemene er størst.

I den videre debatt om dette temaet vil jeg avslutningsvis råde representanten til å ikke bruke begrepet "villkatter", men holde seg til "eierløse" eller "forvillete" katter. Når det gjelder ville kattedyr, er vårt eneste ville kattedyr gaupa der utfordringene ligger på et helt annet plan.