Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:785 (2006-2007)
Innlevert: 21.03.2007
Sendt: 21.03.2007
Besvart: 30.03.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Ifølge offshore.no er det så langt i år kun påbegynt fem letebrønner på norsk sokkel. Oljedirektoratet sa på nyåret at det sannsynligvis vil bli boret 30 letebrønner i 2007. Dersom ikke tempoet i leteaktiviteten øker, vil det kunne ende opp med en redusert leteaktivitet på ca. 10 færre brønner enn planlagt. Samme letereduksjon oppstod i 2006.
Hvilken forklaring har statsråden på at vi på nytt opplever redusert leteaktivitet, og hva akter statsråden å foreta seg for å øke leteaktiviteten på norsk sokkel?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Per 22. mars 2007 er det påbegynt 5 nye letebrønner på norsk sokkel. Per samme dato er det også mottatt fire nye boreprogram med borestart i løpet av mars. Ni påbegynte letebrønner første kvartal 2007 er derfor en god start og i tråd med selskapenes boreplaner. Oljedirektoratet forventer at boreaktiviteten vil holde seg på omtrent samme nivå framover, med aktivitet i 4-6 brønner samtidig. Dette vil i så fall være i tråd med Oljedirektoratet sitt anslag om rundt 30 påbegynte letebrønner i 2007. For 2006 forventet Oljedirektoratet rundt 20-25 påbegynte letebrønner. 26 letebrønner ble påbegynt.

Det er viktig at myndighetene sikrer høy og jevn tilgang til letearealer, og samtidig har fokus på kostnadseffektiv leting. Aktivitetsnivået på norsk sokkel er i dag vesentlig høyere enn for få år siden. Det er tildelt 48 nye utvinningstillatelser i modne områder gjennom Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder (TFO) 2006, og det arbeides for å avklare utestående problemstillinger knyttet til ytterligere 10 utvinningstillatelser i denne runden. I TFO 2007 har Regjeringen utvidet det forhåndsdefinerte området i Barentshavet, og lagt til rette for ytterligere funn og utvinning av tilleggsressurser i dette havområdet. Departementet planlegger tildeling av nye utvinningstillatelser i TFO 2007 i årsskiftet 2007/2008. Regjeringen besluttet å utsette 20. konsesjonsrunde med ett år for å sikre fortsatt kostnadseffektiv utforskning av de umodne områdene på norsk sokkel. Rettighetshavere og prekvalifiserte selskaper på norsk kontinentalsokkel vil inviteres til å nominere nye blokker kommende høst, og utlysning av 20. konsesjonsrunde vil skje i 2008.

Det som særlig begrenser leteaktiviteten for tiden er mangel på borerigger. Anskaffelse av borekapasitet er først og fremst et selskapsansvar. Flere selskaper har allerede gjort en hel del for å ta tak i denne problemstillingen, blant annet ved å inngå langsiktige riggkontrakter uten at disse har vært sikret oppdrag på tidspunktet for kontraktsinngåelse. Riggsamarbeid hvor flere selskaper går sammen for å dele den økonomiske risiko ved en lang riggkontrakt, har vært et annet vellykket virkemiddel. Det er likevel fortsatt en utfordring å sikre nok borekapasitet til å møte etterspørselen i de nærmeste år. Dette er en utfordring norsk sokkel deler med flere andre petroleumsprovinser. Til tross for dette ligger det i 2007, ifølge Oljedirektoratet, an til å bli påbegynt om lag 30 letebrønner.

Det er gledelig at vi ser økt leteaktivitet på norsk sokkel. Regjeringen vil fortsette å gi selskapene på sokkelen tilgang til prospektive leteareal, sikre forutsigbare og konkurransedyktige rammevilkår, for at norsk sokkel skal være attraktiv også i fremtiden.