Skriftlig spørsmål fra Dag Ole Teigen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:788 (2006-2007)
Innlevert: 21.03.2007
Sendt: 21.03.2007
Besvart: 29.03.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Dag Ole Teigen (A)

Spørsmål

Dag Ole Teigen (A): Ambulansehelikoptre er sentrale når det haster for en pasient å komme til behandling på sykehus. Ved flere sykehus, blant annet ved Haukeland Universitetssykehus, er det likevel lang avstand fra helikopterlandingsplassen til sykehuset.
Vurderer statsråden det som sentralt at helikopterlandingsplassene ligger i sykehusenes umiddelbare nærhet, og hvilket arbeid gjøres eventuelt for å få dette til?

Begrunnelse

Tiden det tar å frakte en akuttpasient til sykehuset er ofte en avgjørende faktor for pasientens mulighet til å overleve. Avstanden fra plasser der ambulansehelikoptre lander og til de respektive sykehus er derfor av stor betydning.
Bergen helikopterplass, Grønneviksøren, er helikopterlandingsplass for Haukeland Universitetssykehus. Plassen ligger trangt til, flere kilometer fra sykehuset. Derfor er det nødvendig med omlasting fra helikopter til ambulanse for å frakte pasientene fra landingsplassen til sykehuset.
Strekningen ambulansene må kjøre fra helikopterlandingsplassen til sykehuset er sterkt trafikkert, med lang kødannelse i rushtrafikken. Kjøreturene kan derfor ta opp i mot 15 minutter, gjerne lengre tid enn selve helikopterturen. For mange pasienter kan disse minuttene være avgjørende.
I tillegg til å være et av landets største sykehus er Haukeland Universitetssykehus også sentral i en beredskapssituasjon for oljeindustrien.
Flere olje- og gassfelt ligger nær Bergen, og dette sykehuset vil da være en naturlig mottakssentral. Sykehuset ivaretar også særskilte nasjonale funksjoner gjennom sin brannskadeavdeling.
I tillegg til nærhet mellom landingsplass og sykehus, er selvsagt også behovet for å kunne komme til med helikopteret under ulike værforhold av avgjørende betydning. Der geografi og værforhold representerer en utfordring er det derfor også sentralt med alternative landingsplasser.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Ambulansehelikoptre benyttes i forbindelse med akutte skader og sykdom. At landingsplassen ligger så nær sykehuset som mulig er derfor viktig for å kunne redde liv og begrense skade. Ikke desto mindre må nærheten til sykehus veies opp mot andre forhold i hvert enkelt tilfelle - så også når det gjelder plasseringen av landingsplassen i forhold til Haukeland.

Haukeland Universitetssykehus har i dag sin landingsplass for helikopter på Grønneviksøren, hvor også luftambulansebasen ligger. Kjøretiden til akuttmottaket er beregnet til 5 minutter. I tillegg til ambulansehelikopter, er basen oppsatt med legebil som rykker ut til sentrumsnære ulykker hvor dette går rasker enn med helikopter, eller hvor det vil være upraktisk å nytte helikopteret. Legebilen og legens mulighet for å rykke ut med denne er en svært viktig tilleggsfunksjon og viktig i forhold til baseproblematikken.

Helse Bergen planlegger imidlertid en helikopterlandingsplass ved Haukeland Universitetssykehus. Hovedmålet med helikopterlandingsplass på sykehuset er å sikre de mest kritiske skadde og syke pasientene rask og effektiv tilgang til akuttmottaket, uten tidkrevende og uheldig omlastning slik det er i dag.

Haukeland Universitetssykehus ligger tett innpå fjellfoten til den vel 600 meter høye Ulriken, og utnyttelsesgraden av tomten er meget konsentrert. Mange store bygninger, i 5-6 etasjers høyde, ligger tett i nærmest vinkelrette mønstre innenfor et større geografisk område. Det finnes derfor ingen muligheter for landingsplass på bakkeplan. Helikopterlandingsplassen er således planlagt etablert som en plattform på sykehusbygningen, i form av et fullautomatisk helidekk av aluminium m/stålfagverk som bærekonstruksjon. Landingsplassen er planlagt på det sørvestre hjørnet, med tilknytning til taket over 2. etasje på Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus. Fra denne plattformen skal båre kunne transporteres via heis ned til 1. etasje og gjennom korridor mot akuttmottak og skadestue.

Helse Vest RHF har forsikret meg om at den planlagte helikopterlandingsplassen er valgt i et område hvor den antas å bli til minst mulig sjenanse for naboer, publikum og egne ansatte. Helikopterlandingsplassen er lagt inn i investeringsplanen for 2008-2009. Beregnet byggetid er 6-8 måneder. Helse Bergen har fått konsesjon fra Luftfartstilsynet til å etablere helikopterlandingsplass ved Haukeland Universitetssykehus.

På grunn av kompliserte flyoperative forhold vil det ikke være aktuelt å bruke helikopterlandingsplassen ved Haukeland under svært vanskelige værforhold. Man vil under slike forhold foretrekke å ta pasienten til sentrumsbasen for omlasting og transport i ambulansebil til sykehuset. Dimensjoneringen av helikopterplattformen gjør at man i utgangspunktet heller ikke kan ta i mot redningshelikoptre eller nordsjøhelikoptre. En vil derfor være avhengig av også i framtida i noen utstrekning å benytte seg av Grønneviksøren som helikopterlandingsplass.