Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:790 (2006-2007)
Innlevert: 21.03.2007
Sendt: 22.03.2007
Besvart: 28.03.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Jeg viser til tidligere skriftlig spørsmål om behandlingskriteriet i Lov om psykisk helsevern, med svar fra statsråden datert 21. desember 2006. Statsråden bekrefter et videre arbeid rundt behandlingskriteriet, slik helse- og omsorgskomiteen har bedt om, og sier at departementet er i dialog med SHdir om hvordan dette kan følges opp på best mulig måte.
Hvilket arbeid er satt i gang for å følge opp innstillingen fra komiteen?

Begrunnelse

I sitt svar datert 21. desember 2006 henviser statsråden også til brev fra Mental Helse Norge og Norsk Psykologforening med innspill til departementet om oppfølgingen av merknaden fra komiteen. Brevet fra Mental Helse Norge og Norsk Psykologforening er datert 21. juni 2006, og departementet har ennå ikke gitt tilbakemelding på deres konstruktive innspill. Jeg antar at statsråden vil ta hensyn til og bruke deres forslag i det videre arbeidet, og at statsråden også vil trekke brukerorganisasjoner og representanter for fagprofesjoner med i det forestående eller igangsatte arbeidet.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Innspill fra fagorganisasjoner og brukerforeninger i dette spørsmålet vurderer jeg som nyttig. Jeg har merket meg at brukerorganisasjonen Mental Helse Norge, som representerer mange brukere, sterkt anbefaler at behandlingskriteriet utgår som grunnlag for tvangsinnleggelse. Videre har jeg merket meg at Norsk Psykologforening, i prinsippet støtter denne anbefalingen, og anbefaler utredning og utprøving av muligheten for å ta behandlingskriteriet ut av lovverket. Jeg tar deres innspill med meg videre i arbeidet i forbindelse med oppfølgningen av Innst. O. nr. 66 (2005-2006).

Departementet er i en prosess med hensyn til å vurdere omfanget av de faglige og juridiske sider av merknaden. Jeg har merket meg at det er interesse forbundet med oppfølgning av denne merknaden fra komiteen, og Stortinget vil på egnet måte bli forelagt saken i løpet av 2007.

Jeg kan for øvrig orientere om at brev datert 21. juni 2006 fra Mental Helse Norge og Norsk Psykologforening er besvart av departementet med brev av 23. mars 2007.