Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:797 (2006-2007)
Innlevert: 22.03.2007
Sendt: 22.03.2007
Besvart: 10.04.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Ifølge Dagbladet fredag den 16. mars 2007 vil samferdselsministeren sette av flere milliarder fra drivstoffavgiften i et eget fond som skal fremme kjøp av elbiler og annen miljøvennlig transport.
Når vil statsråden legge dette forslaget frem for Stortinget?

Begrunnelse

Veitrafikken er den raskest voksende utslippskilden for CO2. I dag kommer, ifølge Lavutslippsutvalget, 31 pst. av CO2-utslippene fra transportsektoren.
Noe må gjøres innen denne sektoren dersom vi skal nå målene for klimautslipp innen 2020.
Venstre ser derfor frem til initiativ fra samferdselsministeren på dette området og synes tanken om et miljøfond er en spennende tanke.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I intervjuet som representanten viser til, refererte eg til ei sak i Senterpartiet sitt miljøprogram "Grøn modernisering" som vart vedteke av landsmøtet i Senterpartiet i mars 2007. I miljøprogrammet står det at vi skal arbeide for å få etablert ei eiga ordning for å støtte utbygging av meir miljøvennlege transportløysingar, på same måte som Enova i dag gir støtte til tiltak som reduserer energibruken ved stasjonære anlegg. Eit Transnova skal gi tilskot til prosjekt som bidrar til å redusere utslepp.

Hydrogenrådets handlingsplan vart overlevert Samferdselsdepartementet i februar 2007. Hydrogenrådet anbefaler blant anna at Samferdselsdepartementet oppretter eit Transnova for å stimulere overgangen til eit meir miljøvenleg transportsystem.

Spørsmålet er førebels ikkje handsama i Regjeringa.