Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:798 (2006-2007)
Innlevert: 22.03.2007
Sendt: 22.03.2007
Besvart: 16.04.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Mener statsråden at hemmelighold av informasjon om statlige subsidier med miljøskadelige konsekvenser er i tråd med miljøinformasjonslovens formål og i tråd med Regjeringens egen Soria Moria-erklæring?

Begrunnelse

I Aftenposten 22. mars i år fremkommer det at Finansdepartementet, etter henvendelse fra Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA), ikke vil frigi informasjon om statlige subsidier med miljøskadelige konsekvenser med bakgrunn i offentlighetsloven. SABIMA viser til at regjeringen har økt subsidiene til skogsbilveier og tømmerdrift i bratt og utilgjengelig terreng. SABIMA mener denne politikken, med kirurgisk presisjon, bidrar til å forringe det biologiske mangfoldet, og har derfor bedt om innsyn gjennom miljøinformasjonsloven.
Miljøinformasjonsloven skal styrke allmennhetens rett til å få miljøinformasjon hos offentlige organer, gjennom særskilte innsyns og saksbehandlingsregler som går lenger enn offentlighetsloven.
Tidligere landbruksminister Lars Sponheim endret i 2003 Skogfondordningen slik at det ikke lenger ble gitt skattefordel (dvs. subsidier) til bygging av skogsbilveier. Dette var begrunnet ut fra hensynet til miljøet. Når regjeringen nå har gjeninnført mulighet til nybygging av skogsvei innenfor Skogfondordningen tilsier det i realiteten en skattefordel til investeringer i det som i mange tilfeller er betydelige inngrep i miljøet.
Som eneste parti gikk Venstre mot en slik miljøfiendtlig politikk i Regjeringens forslag til statsbudsjettet for inneværende år.
I Soria Moria-erklæringen heter det at Regjeringen skal stanse tapet av norsk naturmangfold innen 2010 og at Regjeringen skal styrke miljøinformasjonsarbeidet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg legger til grunn at spørsmålet er stilt på bakgrunn av at Finansdepartementet i brev av 6. februar i år har avslått en anmodning fra SABIMA om innsyn i et dokument som inneholder en miljøvurdering av enkelte statlige subsidier. Avslaget ble begrunnet med at det dreide seg om et departementsinternt budsjettdokument som er omfattet av unntaksbestemmelsen i offentlighetsloven § 5 første ledd. Det ble også vist til miljøinformasjonsloven § 11.

Jeg antar det er bred enighet om at enhver regjering i forbindelse med utarbeidingen av forslag til statsbudsjett har behov for å kunne foreta fortrolige, interne vurderinger av ulike ordninger på budsjettet. Dette gjelder også spørsmål som har miljøpolitiske sider. Jeg kan ikke se at dette hindrer Regjeringen i å følge en aktiv miljøpolitikk i samsvar med Soria Moria-erklæringen, herunder arbeidet med å styrke miljøinformasjonsarbeidet. Dersom det kommer konkrete spørsmål om enkelte statlige subsidier som kan ha miljøskadelige konsekvenser, vil disse selvsagt bli besvart i den grad informasjonen foreligger.