Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:819 (2006-2007)
Innlevert: 26.03.2007
Sendt: 26.03.2007
Besvart: 30.03.2007 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hva er den reelle dekningsgraden for tilgang til bredbånd i Norge, og hvordan er kvaliteten og hastighetene på tilbudet?

Begrunnelse

Jeg er av den oppfatning at det er behov for en bedre kartlegging av den reelle dekningsgraden for tilgang til bredbånd. En slik kartlegging må se på andel av befolkningen som har tilgang, ikke antall kommuner. Ved en kartlegging må det også sees på kvalitet og hastighet på bredbåndstilbudet.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Konsulentselskapet Nexia har på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) estimert bredbåndsdekningen i Norge pr. oktober 2006 og juni 2007. Disse estimatene viser at dekningen pr. oktober i fjor var om lag 95 pst. mens den pr. juni i år vil være om lag 96 pst. Tallene angir andel av husstandene som har anledning til knytte seg til bredbånd om de ønsker det. Basert på disse to estimatene er dekningsgraden for bredbånd i Norge pr. nå et sted mellom 95 og 96 pst. av husstandene.

Et sted mellom 91 og 92 pst. av husstandene har tilbud om tilknytning til bredbånd via DSL (bredbånd over "telefonlinjen"). DSL gir typisk en inn/ut kapasitet fra 1500/300 kbps og oppover med god kvalitet. De øvrige prosentene har et tilbud som i hovedsak består av forskjellige typer trådløse løsninger eller i noen grad også fiberløsninger. Kvalitet og kapasitet på trådløse løsningene vil variere avhengig av blant annet valg av teknologiske løsninger og lokale forhold. Kapasitet og kvalitet på bredbåndsløsningene som er inkludert i dekningstallene er imidlertid av en slik karakter at konsulentselskapet Nexia ut fra en egen faglig vurdering har valgt å inkludere disse.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har tatt initiativ til å få utarbeidet nye dekningstall for bredbånd på både kommunenivå og nasjonalt nivå. Målet er at tallene skal presenteres i St.prp. nr. 1 (2007-2008). I tillegg til å angi dekning i prosent av husstandene, legger jeg også opp til å få utarbeidet dekningskart på kommunenivå som viser hvilke områder som dekkes og med hvilken type bredbåndsteknologier. Hastighet og kvalitet på bredbåndstilbudet er knyttet til hvilke teknologier som benyttes. En slik kartlegging vil derfor også i noen grad gi informasjon om kvalitet og hastighet på bredbåndstilbudet.