Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:799 (2006-2007)
Innlevert: 22.03.2007
Sendt: 23.03.2007
Besvart: 29.03.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kan statsråden gjøre rede for hvordan gratisprinsippet i skolen blir praktisert, og hvordan vil statsråden sikre at prinsippet ikke blir tolket for rigid slik at det fortsatt er mulig for elever i grunnskolen å reise på tematurer til utlandet?

Begrunnelse

Etter det undertegnede er orientert om har flere og flere kommuner strammet inn på regelverket og sier nå konsekvent nei til alle utenlandsturer som finner sted i skoletida. Begrunnelsen for dette oppgis å være gratisprinsippet og at kostnaden knyttet til slike turer går ut over det den enkelte kommune har råd til. Den viktigste kostnadsinndekningsfaktor ut over dette har til nå ofte vært dugnadsinnsatsen til elevene og deres foreldre.
Denne type utenlandsturer går i overveiende grad til Sentral-Europa og tidligere konsentrasjonsleire og er en del av det holdningsskapende arbeidet mot rasisme. Det er således snakk om svært viktige tiltak.
Undertegnede stilte statsråden følgende spørsmål i Stortinget 10. mai 2006:

"I Innst. O. nr. 43 (2002-2003) ble gratisprinsippet i grunnskolen presisert og tydeliggjort. Dessverre er det fortsatt betydelig uklarhet blant skoler, skoleeiere og foreldre om hvordan prinsippet skal praktiseres.
Vil statsråden foreta en evaluering av hvordan gratisprinsippet har fungert siden 2003, og om det eventuelt er behov for ytterligere tiltak i denne forbindelse?"

Til dette svarte statsråden blant annet:

"Enkelte henvendelser tyder imidlertid på at det gjennom praktiseringen av gratisprinsippet er avdekket nye problemstillinger som må avklares. Dette blir nå vurdert av Utdanningsdirektoratet, som har ansvaret for å tolke gjeldende regelverk på nasjonalt nivå. Jeg vil derfor avvente Utdanningsdirektoratets vurdering før jeg tar stilling til om det er behov for nye tiltak eller noen form for evaluering av praktiseringen av gratisprinsippet."

Undertegnede deler fullt ut intensjonen bak gratisprinsippet, slik det bl.a. fremgår av Innst. O. nr. 43 (2002-2003) og replikkvekslingen med statsråden 10. mai 2006, men er også opptatt av at regelverket skal være fleksibelt nok til å imøtekomme lokale løsninger.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Bestemmelsen i opplæringsloven § 2-15, som lovfester retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring, ble endret av Stortinget i 2002. Etter endringen går det klart frem at den offentlige grunnskoleopplæringen skal være gratis for alle elever og deres foresatte. Gratisprinsippet innebærer blant annet at kostnader som gjelder turer som er en del av opplæringen skal dekkes av kommunen og at det ikke er lov til å kreve noen del av dette dekket av elever eller deres foresatte.

I forbindelse med lovendringen ble landets kommuner kompensert for en kostnadsøkning gjennom rammetilskuddet til kommunesektoren. Det er bred politisk enighet om gratisprinsippet i grunnskolen, og jeg oppfatter ikke at spørsmålet representerer en uenighet om dette.

Jeg er enig i at slike turer som er nevnt i spørsmålet er en viktig del av opplæringen og det holdningsskapende arbeidet mot diskriminering og rasisme. Det er derfor viktig at alle elever får muligheten til å delta, uavhengig av de foresattes økonomiske stilling.

Den kraftige styrkingen av kommuneøkonomien som Regjeringen har gjennomført, vil gjøre det lettere for kommunene å tilby slike turer.

Det er fremdeles stort rom for frivillig innsats i forhold til turer som koster mer enn det kommunen i utgangspunktet kan betale for. Dette er presisert i forarbeidene til opplæringsloven § 2-15 og i departementets rundskriv F-14-03 om praktiseringen av bestemmelsen i forhold til finansiering av tematurer. Slik frivillig innsats kan tenkes ytt i form av gaver, dugnad og liknende. Det er imidlertid understreket at det blant annet må stilles krav om at slike bidrag er reelt frivillige og at de kommer alle elevene til gode. Utdanningsdirektoratet, som har et nasjonalt ansvar for tolkning av det gjeldende regelverk, praktiserer bestemmelsen i tråd med dette.

Jeg vil i tillegg vise til St.meld. 16 (2006-2007) "... og ingen sto igjen.Tidlig innsats for livslang læring" som med fokus på utdanningssystemet er en del av Regjeringens innsats for sosial utjevning. I meldingen blir blant annet gratisprinsippet i grunnskoleopplæringen omtalt og viktigheten av at prinsippet blir praktisert i tråd med lovens intensjoner presisert.