Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:803 (2006-2007)
Innlevert: 23.03.2007
Sendt: 23.03.2007
Besvart: 30.03.2007 av fiskeri- og kystminister Dag Terje Andersen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Lakseoppdrettsnæringen preges for tiden av mangel på smolt. Produksjonen av smolt og rogn har hatt liten vekst i de senere år. Det kan se ut som om det er et betydelig behov for både mer rogn og smolt dersom det skal være grunnlag for vekst i næringen fremover i tråd med Regjeringens og næringens ambisjoner. Det kan også være et mål i seg selv å bringe på banen nye aktører på rognsiden for å fremme konkurransen i denne delen av næringen.
Hvilken strategi har Regjeringen for å øke smolt- og rognproduksjonen i Norge?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Tilgang til rogn og smolt er avgjørende for å drive matfiskproduksjon, og i så måte er rogn- og smoltproduksjon viktig for å opprettholde og videreutvikle en livskraftig og bærekraftig næring som kan bidra til verdiskaping langs kysten. Vi har som mål at havbruksnæringen skal være konkurransedyktig og subsidiefri.

Myndighetenes oppgave er å legge til rette for akvakulturvirksomhet gjennom å sikre rammevilkår som fremmer næringen som helhet.

I akvakulturregelverket er det ingen antallsbegrensning av settefisktillatelser. Det betyr at det ikke er noen forvaltningsmessig begrensning av smoltproduksjonen, men at tilgang til ferskvann er blant forhold som begrenser hvor denne produksjonen kan lokaliseres.

Når det gjelder rognproduksjon, arbeider departementet med forslag til en ny forvaltningsmodell for stamfisk. I denne forbindelse vil sentrale hensyn bl.a. være at det er mulig for nye aktører å etablere seg, geografisk spredning og mulighet for tilbud av og tilgang til rogn for alle.

Vi ser det som myndighetenes rolle å lage rammevilkår og at det er næringen selv som må ha og ta ansvaret for at det er tilstrekkelig med nødvendige innsatsfaktorer som rogn og smolt.