Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:806 (2006-2007)
Innlevert: 23.03.2007
Sendt: 23.03.2007
Besvart: 30.03.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Prosjekt servicehund er dessverre, ifølge bladet Regionnytt, et avsluttet kapittel. Norsk Handikapforbund har vært administrativt ansvarlige for prosjektet de siste tre årene og de 26 brukerne som har servicehund i dag skryter uhemmet av hjelpen hundene gir dem. De blir betydelig mindre avhengig av annen hjelp fra samfunnet og familien. Det er små bevilgninger som skal til for å opprettholde dette tiltaket.
Vil statsråden sørge for at prosjekt servicehund får de nødvendige midler slik at tilbudet kan opprettholdes?

Begrunnelse

Norges Handikapforbund Øst, og før dem Blindeforbundet, har hatt ansvaret for prosjekt servicehund de siste fem årene. Nå har servicehundbrukerne dannet egen forening som har fremmet en egen søknad til departementet om nye midler for 2007, ifølge bladet Regionnytt. I sine alternative budsjetter for henholdsvis 2006 og 2007 har Fremskrittspartiets gruppe i Stortinget fremmet forslag om å bevilge de nødvendige midler for å kunne videreføre dette prosjektet som har vist seg å være til så god hjelp for mange handikappede. Dessverre viser det seg nå at prosjektet ikke overlever uten ekstra midler. I dag står 70 personer på venteliste for å få servicehund og viktig kompetanse står i fare for å falle bort. Mange av de hundene som har vært lengst i tjeneste nærmer seg "pensjonsalder" og behovet for nye hunder vil øke.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg legger til grunn at det er Norges Handikapforbund som er ansvarlig for å følge opp de brukerne/hundene som er utlevert av Servicehundprosjektet. Dette er et prosjekt som ikke er støttet eller finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet eller trygdens organer, og departementet kan ikke overta det økonomiske ansvaret for denne oppfølgingen.

Servicehundprosjektet er et prosjekt som er finansiert av Stiftelsen Helse og Rehabilitering som forvalter overskuddet fra EXTRA-spillet. Norges Blindeforbund ved Førerhundskolen søkte og ble innvilget midler til dette prosjektet. Etter at Norges Blindeforbund hadde drevet prosjektet i to år, overtok Norges Handikapforbund Øst prosjektet, og ble innvilget midler for ytterligere tre år. Norges Handikapforbund Øst søkte for 2007 om midler til et utfasingsprosjekt (800 000 kr), men ble ikke innvilget dette av Helse og Rehabilitering.

Norges Handikapforbund har opplyst departementet om at de tar et moralsk ansvar overfor de aktuelle brukerne/hundene, og at de har avsatt økonomiske midler til det administrative ved ordningen. Likeledes har Hundeskolen Veiviseren AS påtatt seg et ansvar for ettervernet av hundene ut 2007. Det er også Norges Handikapforbund som står som ansvarlig eier av servicehundene.

Norsk forening for assistansehundbrukere (NFAB) har for øvrig sendt departementet en søknad om støtte til kurs, og et ønske om at servicehund kan bli en rettighet etter folketrygdloven. Denne søknaden er til behandling i departementet.