Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:807 (2006-2007)
Innlevert: 23.03.2007
Sendt: 23.03.2007
Besvart: 28.03.2007 av justisminister Knut Storberget

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Vi mangler soningsplasser. Nytt fengsel i Halden vil avhjelpe situasjonen på Østlandet, men løser ikke den nasjonale utfordringen knyttet til soningskø. I dag brukes uforholdsmessig store ressurser på transport av varetektsfengslede og andre innsatte. Straffedømte bør sone straffen nær hjemstedet, slik at de kan holde kontakt med sitt primærnettverk. Haugalandet har kun 18 plasser til soning og varetekt. Behovet meldes å være fire ganger så stort.
Vil statsråden etablere flere soningsplasser på Haugalandet?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen ønsker å fjerne soningskøen og styrke innholdet i soningen. For å nå denne målsettingen ble det i mai i 2006 lagt frem en plan - "Rask reaksjon - tiltak mot soningskø og for bedre innhold i soningen". Regjeringen har fulgt opp denne planen ved å utvide fengselskapasiteten med 316 plasser i perioden 2006-2007. Nylig fremmet Regjeringen Ot.prp. nr. 31 (2006-2007) der det foreslås å innføre nye straffegjennomføringsformer som elektronisk kontroll, samfunnsstraff, promilleprogram, samt å gjøre det straffbart å ikke møte til soning. Disse tiltakene skal også bidra til å forebygge at det bygger seg opp nye soningskøer samtidig som innholdet i soningen blir bedre.

Halden fengsel er under etablering med i overkant av 250 plasser. Jeg vil understreke at Halden fengsel kommer i tillegg til de 316 plassene som er etablert eller er under arbeid. De nye plassene er geografisk spredt over hele landet, og det blir etablert nye plasser i alle de seks kriminalomsorgsregionene. Da planen for å avvikle soningskøen ble lagt frem i mai 2006, var køen på i overkant av 2 700 ubetingede dommer. I dag er den på om lag 2 100 dommer, en reduksjon på om lag 600 dommer. Departementet er derfor godt i gang med arbeidet med å løse den nasjonale utfordringen knyttet til soningskøen. I tillegg styrker Regjeringen helse-, kultur-, og utdanningstilbudet i fengslene.

Jeg deler stortingsrepresentantens oppfatning om at straffedømte bør sone nær hjemstedet. I den grad det er praktisk mulig skal kriminalomsorgen plassere innsatte i nærheten av hjemstedet. Som følge av press på fengselsplasser i Norge og at kapasitetsutnyttelsen i fengslene er meget høy, vil det imidlertid være behov for å transportere domfelte og varetektsinnsatte til fengsler hvor det er ledige plasser.

Jeg er opptatt av at transporten skal utføres med god kvalitet og mest mulig kostnadseffektivt. Dette er bakgrunnen for at politiet, domstolene og kriminalomsorgen viderefører et samarbeidsprosjekt i Telemark, Vestfold og Buskerud om fangetransport. Med bakgrunn i erfaringer fra prosjektet skal det i 2007 vurderes lignende samarbeid i andre deler av landet.

Det er en rekke faktorer som vurderes før det etableres ny fengselskapasitet. Nærhetsprinsippet og konsekvenser for transportbehov inngår i denne vurderingen. Ny fengselskapasitet vil også bli vurdert i forhold til hvor behovet for plasser er størst på landsbasis. Det legges også vekt på de samlede kostnadene knyttet til kapasitetsutvidelsen, både driftsmessige konsekvenser og behov for investeringer i eiendomsmassen. I tillegg er tidsfaktoren viktig. Jeg har som målsetting at soningskøen skal være borte i løpet av 2009 og da vil plasser som kan settes i drift i løpet av kort tid prioriteres.

Kriminalomsorgen region sørvest består av fylkene Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder. I 2006 ble det etablert 24 plasser i Sørvest ved Åna fengsel. En ytterligere utvidelse av kapasiteten i Kriminalomsorgen region sørvest vurderes fortløpende i et helhetlig perspektiv, herunder en eventuell utvidelse på Haugalandet.