Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:808 (2006-2007)
Innlevert: 23.03.2007
Sendt: 23.03.2007
Rette vedkommende: Forsvarsministeren
Besvart: 03.04.2007 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Farsund kommune reiser en problemstilling rundt Lista Lufthavn og ansvaret for området vedrørende fremtidig drenering, oljedeponi og infrastruktur. Eierne av Lista Lufthavn AS (LILAS) er ikke lenger i stand til å videreføre driften av flyplassen.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at disse ansvarsområder blir ivaretatt?

Begrunnelse

Lista Lufthavn (Lista Fly og næringspark) har en 3 000 meter lang oppgradert rullebane. Eierne av Lista Lufthavn er ikke lenger i stand til å videreføre driften av flyplassen til tross for at Lista Lufthavn og Farsund kommune har lagt store ressurser inn i flyplassdriften. Stortinget avsatte midler til omstilling og oppgradering av flyplassområdet. Disse midlene ble benyttet på en feilaktig måte og til andre formål enn forutsatt. Farsund kommune forventer nå at staten tar ansvaret for situasjonen og sikrer en løsning for utfordringene vedrørende fremtidig drenering av området, oljedeponi og infrastruktur.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Spørsmålet ble overført fra kommunal- og regionalministeren.

Stortingsrepresentant Skumsvoll reiser spørsmålet om ansvaret knyttet til tre angitte områder. Problemstillingen knyttet til ansvar for disse tre områdene er ikke ny. På møte mellom Farsund kommune, Lista Lufthavn AS (LILAS), Vest-Agder fylkeskommune, stortingsrepresentant Rolf Terje Klungland, Listerrådet, Samferdselsdepartementet (SD), Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og Forsvarsdepartementet (FD) den 1. juni 2006 gjorde Farsund kommune gjeldende:

"På grunn av manglende oppfølging av Stortingets vedtak og manglende sikring i avtalen med Lista flypark AS, jf. Riksrevisjonens rapport, påtar staten seg alt ansvar for:

a) Dreneringssystemet og oljedeponier på flyplassområdet

b) Brannsikring og utbygging av øvrig infrastruktur (vann/avløp og tekniske anlegg) for å gjøre området operativt med tanke på næringsutvikling."

I brev av 29. juni 2006 til Farsund kommune fra statssekretæren i Kommunal- og regionaldepartementet på vegne av de tre berørte departementer ser ikke staten noe grunnlag for å påta seg et ansvar på de nevnte områdene.

For Forsvarsdepartementet står saken i samme stilling nå som på tidspunktet for det refererte brevet til Farsund kommune, og departementet fastholder uttalelsen i nevnte brev.