Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:811 (2006-2007)
Innlevert: 23.03.2007
Sendt: 26.03.2007
Besvart: 02.04.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Jeg viser til mitt spørsmål nr. 647 vedrørende grensehandel og svaret fra finansministeren. I den forbindelse har det blant annet kommet reaksjoner fra Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF) der de påpeker at Finansdepartementets anslag er altfor lave.
Vil statsråden gjøre de nødvendige justeringene i sine anslag over grensehandelen, slik at det blir et mest korrekt bilde av nordmenns kjøp av alkohol i utlandet?

Begrunnelse

Jeg viser til brevet fra VBF datert 15. mars 2007, rettet til finansministeren der foreningen redegjør for sine synspunkter og sine beregninger.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Finansdepartementets anslag i tabell 1 i svar på spørsmål nr. 647 fra Jørund Rytman er bl.a. basert på omsetningstall i Sverige. Anslagene for grensehandel gjelder dermed kun grensehandel i Sverige. Grensehandel i andre land er inkludert i anslagene over avgiftsfritt salg, smugling og hjemmebrenning. Dette er ikke kommet tydelig nok fram i tabellen. Grensehandelsutvalget anslo i NOU 2003:17 Særavgifter og grensehandel at grensehandelen med Sverige står for over 90 pst. av grensehandelen. Dette er naturlig all den tid det er de svenske utsalgsstedene som ligger innenfor rekkevidde til en stor del av befolkningen.

Som nevnt i mitt svar på spørsmål nr. 647, vil jeg igjen understreke at omfanget av det uregistrerte forbruket av alkohol er usikkert og vanskelig å beregne. Det kan derfor være visse forskjeller mellom ulike anslag. Anslagene vil avhenge av hvilke forutsetninger en legger til grunn. Stiftelsen Østfoldsforskning anslår at rundt 80 pst. av grensehandelen i Sverige skjer i kommunene Strömstad, Eda og Årjäng. Anslaget på grensehandel vil bl.a. avhenge av hvor mange kommuner en regner som grensenære områder.

En arbeidsgruppe med medlemmer fra bl.a. Statistisk sentralbyrå, Stiftelsen Østfoldsforskning, Statens institutt for rusmiddelforskning og Finansdepartementet anslo nivået på grensehandelen med alkohol i 2004. Gruppen anslo at grensehandelen med brennevin og vin utgjorde om lag 500 mill. kr. Disse anslagene var lavere enn Vin- og brennevinleverandørenes anslag for samme år som var 715 mill. kr. Finansdepartementets anslag i tabell 1 i svar på spørsmål nr. 647 fra Jørund Rytman representerer en oppjustering av anslaget fra 2004 der en har tatt hensyn til utviklingen i salget på Systembolaget i grenseområdene og svingningene i valutakursen.