Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:821 (2006-2007)
Innlevert: 26.03.2007
Sendt: 26.03.2007
Besvart: 30.03.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Er de lokalt ansatte som jobber for Innovasjon Norge (IN) i Kina registrert som ansatte i IN eller som ansatte på ambassaden, og blir deres lønn registrert og utbetalt i henhold til kinesiske lover?

Begrunnelse

I tidligere svar fra statsråden forklarer statsråden om forholdene til de norske ansatte i Innovasjon Norge i Kina. Undertegnede tolker svaret slik at disse personene har ansettelseskontrakter med Innovasjon Norge, og at de ikke har noen formelle arbeidsoppgaver for Utenriksdepartementet.
Dette kan være misvisende, da de samme personene er oppført på nettsider som ansatte i Innovasjon Norge Beijing, og som stab på ambassadene.
Innovasjon Norges Beijing-kontor har også en del lokalt ansatte, som er oppført på forannevnte hjemmesider på samme måte.
Da Innovasjon Norge ikke er registrert som eget foretak i Kina, kan man anta at disse får sin lønn fra ambassaden, og dermed i kinesiske myndigheters øyne er å anse som ansatte på den norske ambassaden i Beijing.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Innovasjon Norge finansierer medarbeidere ved ambassaden i Beijing og generalkonsulatet i Shanghai, herunder lokalt personell. I Kina er det to ulike grupper lokalt personell. Den ene er kinesiske statsborgere, den andre er utenlandske (ikke-kinesiske) statsborgere.

For kinesiske statsborgere er det ikke tillatt å ha ansettelseskontrakt direkte med en diplomatisk stasjon. Alle kinesiske statsborgere som arbeider ved utenriksstasjonene er ansatt i det statlige Diplomatic Service Bureau (DSB) eller Shanghai Foreign Agency Service Company (SFASC). De har sine skattemessige, trygdemessige og andre ansettelsesrelaterte forhold organisert og ivaretatt av DSB/SFASC. Ambassaden i Beijing og generalkonsulatet i Shanghai har og er pålagt å ha en avtale med DSB/SFASC om ansettelse av lokalt, kinesisk personell. Dette personellet har ikke ansettelseskontrakt med ambassaden. Innovasjon Norge finansierer for tiden 8 personer i Beijing og 2 personer i Shanghai i denne gruppen. Lønnsutbetalinger foretas til DSB (8 personer)/SFASC (2 personer).

De lokalt ansatte kinesiske statsborgerne får i tillegg til lønn fra DSB/SFAC, utbetalt et tilleggsbeløp direkte. Dette har lang tradisjon i Beijing, og er en ordning en rekke nærstående land praktiserer. Ordningen er kjent av DSB. Tilleggsbetalingen ble i sin tid innført for å kompensere for den svært lave nettoutbetaling de lokalt ansatte fikk fra DSB, samt på grunn av DSBs lite transparente ordninger for skatt, trygd, pensjon og administrative gebyrer. Dette er en ordning som henger sammen med organiseringen av arbeidsmarkedet i Kina. Ordningen er imidlertid under gradvis omlegging og ambassaden har i lang tid arbeidet med å finne ordninger som vil gjøre tilleggsbetalingen overflødig.

Den andre gruppen er lokalansatte i Beijing med utenlandsk statsborgerskap. Dette er for tiden 2 personer (kanadisk og amerikansk statsborger). Disse har inngått ansettelseskontrakt lokalt ved ambassaden i Beijing, og de finansieres av Innovasjon Norge. Ambassaden har ifølge DSB ikke plikt til å rapportere deres lønn til kinesiske myndigheter. Ambassaden vil for ordens skyld verifisere dette. De to ansatte har selv et kontraktsfestet ansvar for at deres skatte- og trygdemessige forhold er ivaretatt i henhold til amerikansk, kanadisk og kinesisk lovgivning. Lønnsutbetalinger foretas direkte til de to lokalt ansatte som ikke er kinesiske statsborgere.