Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:822 (2006-2007)
Innlevert: 26.03.2007
Sendt: 26.03.2007
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 03.04.2007 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Jeg viser til spørsmål nr. 759 og nr. 764 og svarene. Vedrørende spesialutsendinger versus andre utsendinger, vil undertegnede gjerne ha redegjørelse hva forskjellen består i. Formelt og i praksis.
Gir begge diplomatstatus, eller ligger forskjellene kun stort sett i de formelle ansettelses-/kontraktsforholdene internt i Norge, men at det er liten/ingen forskjell for vedkommendes stilling/posisjon ved utenriksstasjonen?

Begrunnelse

Jeg minner for øvrig om brevet stortingsrepresentant Kåre Fostervold og undertegnede sendte til nærings - og handelsministeren mandag 12.mars 2007 om konflikten ved ambassaden/IN og det norske næringslivet i Beijing.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Spørsmålet ble overført fra nærings- og handelsministeren.

I henhold til Lov om utenrikstjenesten § 3 nr. 1 inngår utenrikstjenestemenn som personell ved utenriksstasjon. Begrepet utenrikstjenestemann omfatter tre ulike kategorier personell; fagtjenestemenn, spesialutsendinger og valgte utenrikstjenestemenn. Det følger av lovens § 3 nr. 2 at personell ved utenriksstasjon også kan omfatte andre utsendinger som etter vedkommende departements bestemmelse knyttes til stasjonen. Disse er imidlertid ikke å anse som utenrikstjenestemenn.

Spesialutsendinger er midlertidig ansatt i utenrikstjenesten, jf. lovens § 12. Utenriksdepartementet har personalansvar for disse ved tjeneste for særlig formål ved utenriksstasjon for et bestemt tidsrom. Dette gjelder selv om de er finansiert av annen statlig etat, eller av Innovasjon Norge, jf. § 6.

Når det gjelder andre utsendinger, er disse i henhold til § 7 finansiert av ikke-statlige etater, og underlagt vedkommende utenriksstasjons sjef. Disse beholder ansettelsesforholdet hos sin opprinnelige arbeidsgiver ved tjeneste ved utenriksstasjon. Utenriksdepartementet har ikke personalansvaret for disse.

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at ved behandlingen av St.prp. nr. 23 (2006-2007) Om endringar av løyvningar på statsbudsjettet 2006 under Nærings- og handelsdepartementet vedtok Stortinget å oppheve vedtaket om at Innovasjon Norges utsendinger i utlandet blir integrert i utenrikstjenesten og anmeldt som spesialutsendinger.

Spesialutsendinger så vel som andre utsendinger tilmeldes som diplomatiske representanter ved tjenestestedet.