Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:825 (2006-2007)
Innlevert: 26.03.2007
Sendt: 26.03.2007
Besvart: 30.03.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Ifølge Dagbladet 24. mars viser en ny forskningsrapport at betydelige miljøgifter lekker fra dypvannsdeponiet ved Malmøykalven i Oslofjorden.
Hvilke tiltak vil miljøvernministeren iverksette for å stoppe spredningen av giften?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Jeg viser til at Statens forurensningstilsyn (SFT), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk Geotekniske Institutt (NGI) er enige om at rapporten fra ExposMeters AB om mudring og deponering i Indre Oslofjord ikke avdekker noe nytt. Fagmiljøene mener det ikke er samsvar mellom funnene av PCB-nivåer og konklusjonene som trekkes. Måleresultatene er i tråd med det som har vært kjent og som er forutsatt i utslippstillatelsen.

Det er som forventet at det avdekkes noe høyere nivåer av PCB i Oslo Havn og rundt deponiområdet mens anleggsarbeidet pågår. I Oslo Havn ryddes det opp nettopp fordi området er forurenset. Rundt deponiområdet må det forventes noe spredning i perioden mens nedlegging av masser pågår.

Jeg har likevel besluttet å pålegge SFT umiddelbart å sørge for økt overvåking av forurensning i forbindelse med mudring og deponering i Indre Oslofjord. Jeg har også bedt alle relevante norske fagmiljøer å gå igjennom miljødataene i forbindelse med mudringen og deponeringen på nytt. Miljøverndepartementet og Statens forurensningstilsyn er i tillegg blitt enige om å få et utenlandsk kompetent fagmiljø til å gå gjennom dataene i den svenske rapporten.