Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:828 (2006-2007)
Innlevert: 26.03.2007
Sendt: 27.03.2007
Besvart: 02.04.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Solbu ettervernshjem driver ettervern for unge mellom 18 og 35 år med alvorlige psykiske lidelser, som skal rehabiliteres til et liv etter sykehusbehandling eller omfattende oppfølging i DPS. Ullevål Universitetssykehus har vedtatt å legge ned driften fra 1. januar 2008. I forbindelse med vurdering av nedleggelse tidligere, kom det frem at det ville være i strid med Opptrappingsplanen for psykisk helse.
Kan statsråden forklare hvordan dette nå kan forsvares?

Begrunnelse

Solbu ettervernshjem har fått stor anerkjennelse for sin virksomhet, og kan vise til gode resultater. Beboere som flytter ut har fått seg et sted å bo, fått seg daglig skole eller beskjeftigelse og har fått seg et fungerende nettverk når det gjelder familie og venner. Solbu ettervernshjem holder også en del brukere og tidligere brukere ute av sykehusbehandling ved å gi tilbud. Det legges vekt på brukerstyring, og tilbudet er lite og lokalt. Det koster i alt 4,7 mill. kr i året, og har ikke vært kostnadsdrivende.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Som representanten Høybråten er vel kjent med, er det gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse en forutsetning at det parallelt med styrking av tjenestetilbudet, skal skje en vesentlig omstrukturering av tilbudet. For spesialisthelsetjenesten omfatter dette økt spesialisering av psykiatriske sykehusavdelinger og etablering av distriktspsykiatriske sentra (DPS). Psykiatriske sykehjem er forutsatt å enten omgjøres til behandlingsorienterte enheter under DPS, overføres til kommunene eller trappes gradvis ned etter hvert som de kommunale tilbudene bygges ut. De regionale helseforetakene skal i denne sammenheng sørge for at sengeplasser ikke bygges ned før nye og bedre tilbud er etablert, enten som del av spesialisthelsetjenesten eller i kommunene. Jeg forventer at disse føringene følges når enkelttilbud vurderes endret.

Departementet har via Helse Øst bedt Ullevål Universitetssykehus HF (UUS HF) om en orientering om hvilke planer som er lagt for Solbu ettervernshjem. Ifølge orienteringen eies Solbu ettervernshjem av Sanitetsforeningen og inngår i Kløverinstitusjonene. Inntil helseforetaksreformen var Ullevål universitetssykehus avtalepartner på vegne av Oslo kommune, etter reformen ble avtalen videreført av UUS HF.

UUS HF definerer ikke Solbu som et psykiatrisk sykehjem. Beboerne går på skole eller har annen sysselsetting minimum fire timer pr. dag. De siste årene har Ullevål ment at det tilbudet Solbu gir, faller utenfor det som er spesialisthelsetjenestens oppgaver. Dette bygger på en vurdering av tilbudets innhold og beboernes funksjonsnivå. Pasienter innlagt til behandling i spesialisthelsetjenesten har gjennomgående et klart lavere funksjonsnivå og er i behov av mer omfattende behandlings- og rehabiliteringsinnsats. UUS HF vurdering tilsier at et rehabiliteringstilbud som Solbu naturlig hører hjemme på kommunalt nivå.

Ifølge Helse Øst har Ullevål universitetssykehus vedtatt å si opp avtalen med Solbu ettervernshjem. Oppsigelsestiden er ett år, men Ullevål har sagt seg villig til å forlenge avtalen inntil 1. juli 2008, slik at Solbu skal få tid til å finne ny avtalepartner. Helse Øst har orientert om at det blant annet er tatt kontakt til Oslo kommune.

UUS HF og Oslo kommune må vurdere organisering og forankring av tilbudet for beboerne ved Solbu ettervernshjem i tråd med sitt ansvar. Departementet legger orienteringen fra Helse Øst til grunn, og jeg har tillit til at Helse Øst og UUS HF finner fram til en løsning slik at beboerne ved Solbu ettervernshjem sikres et tilbud på riktig nivå. Jeg har forsikret meg i forhold til Helse Øst om at ingen vil bli skrevet ut uten at det foreligger et godt tilbud til alle.