Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:829 (2006-2007)
Innlevert: 26.03.2007
Sendt: 27.03.2007
Besvart: 10.04.2007 av justisminister Knut Storberget

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Mener statsråden at det planlagte opplegget for felles vaktberedskap for kommunene Etne, Vindafjord, Sauda og Suldal er i samsvar med Regjeringens mål om styrking av distriktene og ønsket om en organisering av politiet basert på nærhetsprinsippet?

Begrunnelse

Etter påske er det meningen å innføre en ny ordning for politiets vaktberedskap, som innebærer at Etne, Vindafjord, Sauda og Suldal blir et felles vaktområde. Nyordningen er møtt med sterke reaksjoner i de aktuelle kommunene. Arbeiderpartiets ordfører i Sauda, Laura Seltveit, sier til Haugesunds Avis at hun er fortvila over at det ikke er mulig å få en trygg politiberedskap i østre del av politidistriktet. Avhengig av ferjeavgangene kan det ta inntil to og en halv time å kjøre fra den ene ytterkant av distriktet til en annen.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Haugaland og Sunnhordland politidistrikt er organisert med 5 geografiske driftsenheter, hvorav Etne og Vindafjord, Sauda og Suldal utgjør to driftsenheter. Mens tjenestelistene i de andre driftsenhetene er satt opp med helkontinuerlig skifttjeneste, har Etne, Vindafjord, Sauda og Suldal fortsatt tjenestelister med reservetjeneste.

Etter en totalvurdering mener politiet at ved å gå over til helkontinuerlig skifttjeneste ivaretar en tilgjengelighet og generell politiberedskap på en best mulig måte. Nye arbeidstidsbestemmelser for politiets tjenestemenn fra 1. juni 2007, vil i de fleste tilfeller bare gi mulighet til én utrykning på hver vakt med reservetjeneste. Samtidig må det påpekes at bruk av reservetjeneste er et unntak etter arbeidsmiljøloven § 51 nr. 2, og at dette unntaket ikke er gitt lenger gyldighet enn ut 2008.

Responstiden blir nødvendigvis ikke lenger med helkontinuerlig skift enn med reservetjeneste. Dette fordi det erfaringsmessig kan ta noe tid før de to betjentene som har reservetjeneste, og som kan befinne seg på hver sin bopel, kan møtes på utrykningsstedet. Derimot vil to som er på aktiv tjeneste i de aller fleste tilfeller kunne foreta utrykningen umiddelbart. Selv om avstandene fra ytterpunktene i de to lensmannsdistriktene er store, er det sjelden samtidighet i tidspunkt for utrykning. Dessuten vil det være fire tjenestemenn på aktiv tjeneste på de mest aktuelle tidspunkt.

Politidistriktet har positive erfaringer med helkontinuerlig tjeneste i Karmøy, Stord og Haugesund, hvor avstandene også kan være store, og som i tillegg har betydelig større befolkningstetthet og hyppigere utrykningsfrekvens.

Jeg har tillit til at politimesteren, som har ansvaret for ressursfordeling og tjenesteordninger, ivaretar dette på en måte som sikrer innbyggerne en best mulig polititjeneste.