Skriftlig spørsmål fra Martin Engeset (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:832 (2006-2007)
Innlevert: 27.03.2007
Sendt: 27.03.2007
Besvart: 30.03.2007 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): Vil statsråden ta initiativ til en avvikling av ordningen med avlønning på såkalt pensjonistlønn i staten til 130 kr pr. time, slik at pensjonister kan få en rettferdig og anstendig lønn for sitt fullverdige arbeid?

Begrunnelse

I Statens Personalhåndbok, § 10.12.2, er det hjemlet at statens alderspensjonister kan engasjeres på pensjonistvilkår. For tiden er godtgjøringen 130 kr pr. faktisk arbeidet time.
Gjennom en rekke henvendelser jeg har mottatt har jeg blitt gjort oppmerksom på at dette av mange oppleves som en uanstendig og urettferdig ordning som bryter med målet om en god seniorpolitikk. Mange som gjennom et langt yrkesliv har opparbeidet seg spisskompetanse og som fortsatt er ønsket av sin arbeidsgiver etter oppnådd pensjonsalder, opplever at det å få en langt lavere lønn enn hva man tidligere hadde, er uverdig og urimelig. Derfor bør statsråden, f.eks. i forhandlingene med Norsk Pensjonistforbund eller ved å fremme et lovforslag, ta et initiativ til en avvikling av denne ordningen.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Jeg viser til brevet fra Stortingets president av 27. mars 2007 med vedlegg vedrørende ovennevnte. Spørsmålet som er reist av representanten Martin Engeset, gjelder avvikling av ordningen med avlønning på pensjonistvilkår i staten på 130 kr pr. time, slik at pensjonister kan få en rettferdig og anstendig lønn for sitt arbeid.

Jeg minner innledningsvis om at en statlig arbeidstaker som fratrer med alderspensjon, gjennom sin tjenestepensjon, vil opprettholde et inntektsnivå som etter skatt ofte er i størrelsesorden 70-80 pst. av tidligere lønn. Dersom arbeidstakeren etter pensjonering kunne gå tilbake i statlig tjeneste og motta full lønn ved siden av pensjonen, ville hans/hennes samlede inntektsnivå kunne bli om lag 160-170 pst. av tidligere nettoinntekt.

Representanten Engesets forslag ville med andre ord føre til at det for offentlige arbeidstakere ville lønne seg å ta ut pensjonen så tidlig som mulig. Under et fremtidig system med fleksibel folketrygd som beskrevet i St.meld. nr. 5 (2006-2007) om opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden, er det foreslått at folketrygdens alderspensjon gis en nøytral utforming. Da blir samlet pensjon gjennom livsløpet om lag det samme enten man tar ut pensjonen tidlig eller sent. Det er for tidlig å si noe om hvilke valg som kan bli gjort med hensyn til fremtidig offentlig tjenestepensjon. Jeg ser det likevel som åpenbart at det spørsmålet Engeset tar opp, må vurderes i sammenheng med pensjonsreformen.

I dag har staten regler om pensjonistavlønning. Pensjonistlønn er en inntekt som kan utbetales til alderspensjonister som blir engasjert for et kortere tidsrom i staten, uten at dette fører til avkorting i pensjonen. Pensjonistlønnen, som p.t. er 130 kr pr. time, er den samme uansett tidligere lønn, nivå, kompetanse mv. Denne ordningen vil bli undergitt en ny vurdering i forbindelse med pensjonsreformarbeidet.

Det kan også nevnes at arbeidstaker som går av med avtalefestet pensjon, vil kunne tjene 15 000 kr pr. år ved å ta annet arbeid ved siden av pensjonen. Dersom beløpet på 15 000 kr overstiges, vil pensjonen bli avkortet.