Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:833 (2006-2007)
Innlevert: 27.03.2007
Sendt: 27.03.2007
Besvart: 29.03.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg har merket meg at statsråden, ifølge opplysninger i media, også jobber med detaljplaner i trasévalgsaker. Dette kommer frem i forbindelse med en sak i Ås kommune angående mulig flytting av fremtidig ny trasé for E18.
Hvordan avklarer statsråden egen habilitet i slike saker?

Begrunnelse

I denne konkrete saken har leder i Senterpartiet, partiet som statsråden representerer, eiendom som blir eller kan bli berørt av nytt trasévalg. Jeg har også registrert at statsråden selv, basert på opplysninger i media, har deltatt på et åpent møte/årsmøte i Senterpartiets lokallag i Ås sammen med leder i Senterpartiet der spørsmål om alternativ fremtidig trasé ble behandlet. Jeg har videre merket meg at dette alternativet tidligere er avvist av Statens vegvesen. Jeg går ut fra statsråden er særdeles nøye med å avklare egen habilitet i denne saken spesielt og i arbeid med detaljplaner i trasévalg generelt. Slike saker kan ofte være omstridt. Dersom statsråden på en eller annen måte griper inn i utredning eller konklusjon er det viktig at habilitetsspørsmål er ivaretatt gjennom hele saksbehandlingen, også i Samferdselsdepartementet og hos statsråden. Jeg legger til grunn at denne vurderingen ikke foretas av statsråden alene for eget vedkommende.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Først vil jeg slå fast at jeg ikke arbeider med detaljplanlegging av vegtraseer. Den fysiske planleggingen av vegprosjekter skjer etter reglene i plan- og bygningsloven. Dette gjelder også planleggingen av E18 mellom Elvestad og Vinterbro i Akershus.

Det er lokal uenighet i Ås, Ski og Oppegård kommuner om valg av trasé. Planlegging av E18 fra Østfold grense til Vinterbro etter plan- og bygningsloven startet i 2001. Vegdirektoratet fastsatte i samråd med Miljøverndepartementet, utredningsprogram for strekningen den 5. februar 2003. Dette programmet er basert på at prosjektet skal følge eksisterende korridor for E18 til Vinterbro som er "knutepunkt" mellom E6, E18 og rv 23 (Oslofjordforbindelsen). Det er kjent at et flertall i Ås kommunestyre ønsker et "Ski Øst-alternativ". I Ski kommune er det et stort flertall mot dette alternativet.

Det er bestemt at det skal gjennomføres KS1 (ekstern kvalitetssikring i en tidlig fase) for prosjekter med investeringskostnader over 500 mill. kr. Hovedregelen er at KS1 med behovsutredning gjennomføres før oppstart av alternativsutredning etter plan- og bygningsloven.

Siden dette både er et prosjekt til en kostnad på nærmere 2 mrd. kr, og et prosjekt der det er stor lokalpolitisk uenighet, har Statens vegvesen anbefalt at prosjektet underlegges KS1 som grunnlag for den videre planlegging. Gjennom en KS1-prosess med tilhørende konseptutredninger/behovsutredninger vil både problemstillinger knyttet til markagrensen og jordvern bli berørt. På denne bakgrunn er den igangsatte konsekvensutredningsprosessen etter plan- og bygningsloven stanset, og det forberedes en KS1-prosess.

Min habilitet i forhold til konkrete vegprosjekt vurderes i den enkelte sak. Det er ingenting som skulle tilsi at jeg er inhabil i forhold til ovennevnte sak.