Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:834 (2006-2007)
Innlevert: 27.03.2007
Sendt: 28.03.2007
Besvart: 03.04.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede har mottatt meldinger om at Dikemark psykiatriske sykehus står i fare for å bli gradvis nedlagt. Det vises videre til at denne problemstillingen har vært aktuell gjennom flere år.
Kan statsråden redegjøre for hva som er situasjonen rundt Dikemark psykiatriske sykehus, og samtidig forsikre om at det ikke er økonomiske hensyn som eventuelt er årsaken til nedleggelse?

Begrunnelse

Undertegnede har mottatt meldinger om at Dikemark psykiatriske sykehus står i fare for å bli gradvis nedlagt. Det vises videre til at denne problemstillingen har vært aktuell gjennom flere år. Helseforetaket har ansvaret for at helsetilbudet i regionen, også innenfor psykiatrien, er tilstrekkelig og adekvat. Med bakgrunn i den situasjonen vi er blitt gjort kjent med, kan det virke som om helseforetaket har tatt beslutninger som ikke er i tråd med ovennevnte. Undertegnede vil derfor be statsråden om en redegjørelse for situasjonen knyttet til Dikemark psykiatriske sykehus.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Den virksomheten som i dag drives på Dikemark-området i Asker er en del av Ullevål universitetssykehus HF, og består av fire avdelinger som inngår i psykiatrisk divisjon ved Ullevål. Av divisjonens 11 avdelinger er de øvrige 7 plassert i Oslo. Det er således ikke lenger en selvstendig organisatorisk enhet som heter Dikemark psykiatriske sykehus.

Ifølge opplysninger fra Helse Øst RHF arbeider Ullevål universitetssykehus med planer om å flytte behandlingstilbudet til Oslo, der pasientene har sitt bosted. Flytting forutsetter et nybygg på Ullevåls område i Oslo, og det arbeides med planer for dette. Deler av dagens allmennpsykiatriske behandlingstilbud på Dikemark er tenkt plassert i dette nybygget, mens det øvrige vil bli lagt til to distriktspsykiatriske sentre. Helse Øst melder om at noe av dagens døgntilbud for enkelte pasientgrupper vil bli redusert i takt med opptrapping av kommunale bo- og omsorgstilbud, som er i tråd med Opptrappingsplanens føringer. Helse Øst RHF har bekreftet at de foreløpige planene ikke vil føre til reduksjoner i det totale tilbudet til pasientene, og videre at det skal bygges opp tilbud før eventuell nedbygging skjer.

I dag er det også en regional sikkerhetsavdeling på Dikemark som betjener Helse Sør RHF og Helse Øst RHF. Denne avdelingen inngår ikke i planene om flytting av virksomhet fra Dikemark til Ullevål, men Ullevål har startet en prosess for å avklare lokalisering. Som et ledd i denne prosessen har Helse Øst RHF orientert om at Ullevål 27. februar 2007 gjorde et styrevedtak, der flytting av sikkerhetsavdelingen til Blakstad kun er ett av alternativene som vurderes. Helse Øst RHF vil imidlertid avvente et bredere vurderingsgrunnlag, og regner med at den endelige beslutningen blir tatt av den nye helseregionen Helse Sør-Øst RHF.

Når det gjelder den totale rammen for psykisk helsevern på Ullevål universitetssykehus, har Helse Øst RHF i sin orientering bekreftet at veksten innenfor psykisk helsevern og rus skal være sterkere enn i somatikken - dette i tråd med føringene fra Helse- og omsorgsdepartementets Oppdragsdokument for 2007. Den effektiviseringsgevinsten som eventuelt oppnås ved å flytte enkelte funksjoner fra Dikemarksområdet til Ullevål skal beholdes innenfor Ullevål-psykiatrien og komme pasienter med psykiske lidelser til gode. Det følger av dette at det da ikke vil være snevre økonomiske interesser som styrer beslutningsprosessene i denne saken.

Jeg vil holde meg oppdatert på de endringer som skal skje innenfor Oslo-området. Foreløpig dreier dette seg om interne prosesser i Helse Øst RHF, og det er ennå ikke trukket konklusjoner.