Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:838 (2006-2007)
Innlevert: 28.03.2007
Sendt: 28.03.2007
Besvart: 18.04.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Grensekommunen Rømskog i Østfold er en såkalt "hvit flekk" når det gjelder digitale fjernsynssignaler. Kommunen har fått beskjed om at NTV ikke kommer til å bygge ut digitalt bakkenett i deres kommune.
Hvem skal betale for at innbyggerne i Rømskog får tilgang til digitale fjernsynssignaler, og kan statsråden garantere at innbyggerne i Rømskog og andre kommuner uten digitalt bakkenett ikke vil måtte betale mer enn en engangsutgift på 1 500 kr på lik linje med innbyggere som mottar digitale fjernsynssignaler via bakkenettet?

Begrunnelse

På Kultur- og kirkedepartementets hjemmesider ligger notatet "Fakta om digitalt bakkenett" (2006). Der står det blant annet at etablering av digitalt bakkenett innebærer at "hele befolkningen får tilbud om digitale fjernsynssignaler (minst 95 pst. via bakkenettet, resten via satellitt, kabel og bredbånd)." I tillegg står det at "alle husstander som knytter seg til bakkenettet vil få en engangsutgift på maksimalt 1 500 kr pr. fjernsynsapparat til innkjøp av mottaker".
For å unngå svart fjernsynsskjerm når de analoge sendingene slukkes senest i 2009, må alle husstander skaffe seg en mottaker som kan ta inn digitale fjernsynssignaler. Det er uklart hvem som skal bære kostnadene av dette og hvor dyrt det kommer til å bli for de kommunene som ikke får digitalt bakkenett.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg vil for ordens skyld vise til at Stortingets flertall (alle unntatt Fremskrittspartiet) i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 44 (2002-2003) om digitalt bakkenett for fjernsyn (jf. Innst. S. nr. 128 (2003-2004)) uttalte at det var "innforstått med at målet om dekning av hele befolkningen kun kan nås gjennom en kombinasjon av ulike distribusjonsformer" men la samtidig til grunn at "utbyggingen skal sikre at alle i Norge får tilbud om digital TV og minst 95 pst. av befolkningen skal kunne ta inn signaler fra det digitale bakkenettet."

Stortingsflertallet har følgelig akseptert at inntil 5 pst av befolkningen ikke ville bli dekket av det digitale bakkenettet, forutsatt at disse blir sikret tilgang til digitalfjernsyn via andre plattformer. Forutsetningen er ivaretatt gjennom NTVs konsesjonsvilkår, som forplikter selskapet til å bygge ut et basisnett som dekker minst 95 pst. av befolkningen og et satellittskyggenett som dekker områder som ikke kan motta fjernsynssignaler via satellitt. Dette innebærer at alle norske husstander vil få tilgang til digitale signaler via minst en digital fjernsynsplattform.

Stortingsflertallet sluttet seg til departementets forutsetning i St.meld. nr. 44 (2002-2003) om at det verken er rimelig eller realistisk å stille som vilkår at konsesjonæren eller staten skal subsidiere husholdningenes mottakerutstyr. Stortingsflertallet sluttet seg videre til departementets forslag til vilkår for avvikling av NRKs analoge signaler, herunder forutsetningen om at det skal være digitale fjernsynsmottakere tilgjengelig til en pris som ikke overstiger 1 500 kr. Maksimalprisen er knyttet til innkjøp av rimeligste mottaker på markedet. Noen husstander vil velge å kjøpe dyrere mottakere fordi de ønsker utvidet funksjonalitet. Dessuten kommer eventuelle utgifter til antenne og installasjon i tillegg, slik det går fram av stortingsmeldingen.

Hva den individuelle husstand får av utgifter til utstyr vil avhenge av hvilket kanaltilbud den velger. Dersom man velger å abonnere på betalingsfjernsyn vil husstanden betale en nominell pris for mottakerutstyret. Dette reflekterer selvsagt ikke husstandens faktiske utgifter til fjernsynsmottak, siden prisen vil forutsette at husstanden binder seg til et abonnement for en gitt periode. Det blir følgelig mest relevant i denne sammenhengen å se på hva en mottaker uten abonnement vil koste. Myndighetene har forutsatt, i vilkårene for avvikling av NRKs analoge signaler, at et minimumstilbud bestående av NRKs kanaler skal være gratis tilgjengelig for alle via minst en digital distribusjonskanal.