Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:842 (2006-2007)
Innlevert: 28.03.2007
Sendt: 29.03.2007
Besvart: 11.04.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Stortinget har 26. mars 2007 behandlet St.prp. nr. 41 Ny Kråkerøyforbindelse. I saken opplyses det at det er gjennomført ekstern kvalitetssikring av prosjektet. Kvalitetssikringsrapportene er heller ikke i denne saken blitt fremlagt for transport- og kommunikasjonskomiteen i forbindelse med behandling av saken. Ekstern kvalitetssikring er pålagt av Forsvarsdepartementet.
Mener statsråden at saken er fullstendig opplyst når viktige dokumenter som kvalitetssikringsrapportene ikke følger saken?

Begrunnelse

Ekstern kvalitetssikring er utført av Metier AS i samarbeid med Møreforskning i Molde. Jeg siterer fra rapportene:

"3.1.2 Konklusjon

Det er knyttet vesentlige usikkerheter til trafikkberegningene. En av disse usikkerhetene skyldes at man har generalisert fra ettermiddagsrush på en typisk virkedag til ÅDT. En annen viktig usikkerhet er at man ikke har tatt hensyn til en del viktige tilpasninger som kan skje som en følge av utbygging i kombinasjon med bompenger. Man har stort sett fulgt standard praksis i denne type analyser, dvs. framskrevet observert trafikk med anbefalte vekstrater fra trafikkprognoser utarbeidet i forbindelse med NTP. I forbindelse med bruk av generelle vekstrater vil det også være naturlig å gjøre justeringer for spesielle forhold. Gitt dette utgangspunkt, kan vi ikke se at det er mangler som vil gi en systematisk overvurdering av nytte og trafikkgrunnlag.
Underlaget antyder at prosjektet i første rekke er en fordel for den trafikk som krysser elva og i liten grad vil bidra til å forbedre trafikkavviklingen generelt i de sentrale deler av Fredrikstad. Man må derfor kunne slå fast at prosjektet isolert sett har meget begrenset effekt når det gjelder å bedre framtidig trafikkavvikling i Fredrikstads sentrale områder. Det er nærliggende å konkludere med det foreliggende vegprosjektet primært - men ikke utelukkende - må betraktes som et element i en byutviklingsplan."

Videre heter det:

"Metier registrerer at Vegdirektoratet, etter gjentatte anbefalinger om å iverksette forbedringer av estimeringsmetodikken i Statens vegvesen, synes å mangle den nødvendige forståelsen for problemstillingen og har ikke tatt de nødvendige aksjonene. Samferdselsdepartementet må besørge at det etableres rutiner som sikrer kostnadsestimering i prosjektene i henhold til anerkjent beste praksis. Estimeringen må omfatte bruk av dokumenterte, konsistente og sporbare estimater, som gjøres gjenstand for en usikkerhetsanalyse. Både estimatene og usikkerhetsanalysen må holdes oppdatert. For dårlig dokumentasjon bidrar til at presisjonen og proaktiviteten i prosjektstyringen blir mindre enn ellers mulig og ønskelig. Prosjektet må etablere et konsistent og sporbart kostnadsestimatet for prosjektet og entydig dokumentere de deterministiske estimatene for hver av postene. Innholdet i enkeltposten må bygges opp og spesifiseres både med hensyn til mengde, kvalitet og enhetskostnad. Dokumentasjonen av kostnadsestimatet må være på nødvendig detaljeringsnivå før prosjektets oppstart.
Prosjektet bør utrede og dokumentere kontraktsstrategien noe bedre."

Jeg minner også om at de samlede rentekostnadene på 255 mill. kr for prosjektet ikke er opplyst i saken og er opplyst først etter spørsmål fra komiteen. Heller ikke de samlede ekstrakostnader som skal finansieres med bompenger; summen av innkrevingskostnader på 50 mill. kr og rentekostnader på 255 mill. kr altså totalt 305 mill. kr er fremvist i saken.
Etter min vurdering er alle disse forhold viktig for å få en samlet og fullstendig informasjon om prosjektet. Det er informasjon som mangler i saksfremstillingen, og som gjør at saken etter min mening er mangelfullt opplyst.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det har hittil ikke vært vanlig praksis å fremlegge rapporter fra ekstern kvalitetssikring for transport- og kommunikasjonskomiteen i tilknytning til komiteens behandling av bevilgnings- og bompengesaker i vegsektoren. Komiteen vil, ved forespørsel, naturligvis få tilgang til rapportene. Så langt har praksis vært at rapportene er offentlige først når saken (bevilgningssak, bompengeproposisjon) er forelagt Stortinget. Til orientering nevner jeg at departementet er i ferd med å avslutte en gjennomgang av rutiner for offentliggjøring av konsulentenes rapporter fra den eksterne kvalitetssikringen, jf. mitt svar av 9. juni 2006 på spørsmål nr. 963 fra Arne Sortevik til skriftlig besvarelse. En revidert praksis skal være klar i løpet av våren 2007.

Når det gjelder konsulentens kritikk i forbindelse med den eksterne kvalitetssikringen av rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse, så har Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet tatt denne til etterretning og gått gjennom estimeringsmetodikken. Statens vegvesen har opplyst om at det er gjort interne rutineendringer i forbindelse med etatens kostnadsberegninger som i stor grad svarer på den kritikken som rapporten fremfører.

I begrunnelsen for spørsmålet heter det også at det ikke er opplyst om rente- og innkrevingskostnadene for prosjektet i St.prp. nr. 41. Etter min mening stemmer ikke denne påstanden: Punkt 4.5 i proposisjonsteksten gir opplysninger om dette. Der gjengis basisforutsetningene for finansieringsplanen med blant annet årlige innkrevingskostnader på 3,5 mill. kr, og det opplyses om at det er inngått opsjonsavtale som binder renta til maksimalt 5,5 pst. fram til 2023. Jeg viser også til mine brev til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité av henholdsvis 5. og 9. mars 2007 med svar på spørsmål fra komiteen.