Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:848 (2006-2007)
Innlevert: 29.03.2007
Sendt: 30.03.2007
Besvart: 12.04.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at ordningen med pleiepenger praktiseres slik at det er mulig å kombinere arbeid og omsorgsoppgaver?

Begrunnelse

Pleiepenger kan etter Lov om folketrygd kap. 9 tilstås foreldre med alvorlig syke barn, eller barn som er innlagt i helseinstitusjon. Det følger av § 9-11 at det kan ytes graderte pleiepenger ned til 50 pst. Intensjonen med denne regelen er i henhold til Ot.prp. nr. 22 (2005-2006) at foreldre skal kunne kombinere arbeid og omsorgsoppgaver. Henvendelser fra familier som mottar denne ytelsen viser imidlertid at bestemmelsen praktiseres ulikt, og at dette er til hinder for at foreldrene kan være yrkesaktive i perioder når barnets helse tillater dette. Eksempelvis har en familie erfart at det ikke gis anledning til å arbeide 2-4 dager pr. måned i kombinasjon med graderte pleiepenger. Dette forhindrer foreldrene i å kunne beholde en viktig kontakt med arbeidslivet, og samtidig kunne bidra til større grad av selvforsørgelse. For familier i en så vidt krevende livssituasjon, kan kontakten med yrkeslivet være særlig verdifull.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Pleiepenger ytes til foreldre med omsorg for syke barn etter to forskjellige grunnlag. Bestemmelsen i folketrygdloven § 9-10 gir rett til pleiepenger på grunnlag av at barnet er eller har vært innlagt i helseinstitusjon. Hovedinngangsvilkåret i § 9-11 er at barnet har livstruende eller svært alvorlig sykdom. Det er et generelt krav om at barnet har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie fra en eller begge foreldrene for at det skal foreligge rett til pleiepenger.

Fra 1. januar 2006 ble det tatt inn en ny bestemmelse om rett til graderte pleiepenger ned til 50 pst. Det er en forutsetning at barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie, men den som mottar graderte pleiepenger må ikke ha ansvaret for å utøve nødvendig tilsyn og pleie alene. Der det er etablert en tilsyns- eller avlastningsordning deler av dagen eller noen dager i uken, vil det være andre enn de som mottar pleiepenger som delvis ivaretar dette behovet. Arbeids- og velferdsetaten er gjennom rundskriv informert om hvordan den nye graderingsbestemmelsen skal forstås.

Det er vist til et eksempel på at pleiepenger er avslått i et tilfelle hvor foreldrene er i inntektsgivende arbeid to til fire dager i måneden. En mulig grunn til avslag kan være at det generelle vilkåret om at barnet har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie ikke er oppfylt. Hvis vilkårene for pleiepenger er til stede i dette gitte eksemplet, skal det utbetales graderte pleiepenger. Et avslag bør derfor påklages.