Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:853 (2006-2007)
Innlevert: 29.03.2007
Sendt: 30.03.2007
Besvart: 13.04.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kan statsråden gi en oversikt over museer som har status som "konsolidert enhet", en ordning som er akseptert av ABMU, og i hvilken grad disse er blitt forskjellsbehandlet i forhold til enheter der flere museer har slått seg sammen i en konsolideringsprosess?

Begrunnelse

I sitt svar på skriftlige spørsmål nr. 387, datert 20. desember 2006, vedrørende den vanskelige økonomiske situasjonen ved Bergen Sjøfartsmuseum, skriver statsråden følgende:

"Det er ved fordelingen av økte budsjettmidler til museumssektoren i budsjettforslaget for 2007, og i den perioden museumsreformen har vart, vært lagt vekt på å styrke institusjoner som kan vise til resultater med hensyn til konsolideringsarbeid. Bergen Sjøfartsmuseum har valgt å stå utenfor konsolideringsprosessen, på tross av klare ønsker fra både staten og Bergen kommune om at de skulle bli del av den konsoliderte enheten Museum Vest. På samme måte som andre museer i tilsvarende situasjon har derfor Bergen Sjøfartsmuseum i perioden 2004 til 2006 ikke fått økt statstilskudd utover den normale økningen som følger av prisomregningen. Tilskuddet fra Kultur- og kirkedepartementet til Bergen Sjøfartsmuseum for 2007 er fastsatt til 1 918 000 kr, noe som utgjør en økning på 9,5 pst. i forhold til 2006. Det statlige tilskuddet har siden 2003 økt med over 19 pst.
Dersom Bergen Sjøfartsmuseum velger å gå inn i en konsolideringsprosess vil grunnlaget være tilstede for en ytterligere vurdering av tilskuddet."

Fra statens side er det blitt definert visse kriterier for å få status som konsolidert enhet, bl.a. med hensyn til antall ansatte, innsamling, bevaring, forskning og formidling. Etter å ha sett på kriteriene og anslått at man oppfylte disse ble det fra Bergen Sjøfartsmuseums del besluttet å anmode Hordaland fylkeskommune om å få opprettholde status som eget konsolidert museum. Ved vedtak i Hordaland fylkesting ble dette akseptert.
På denne bakgrunn ville det være interessant om statsråden kunne gi en oversikt over hvilke museer som eventuelt er i tilsvarende situasjon som Bergen Sjøfartsmuseum og i hvilken grad Bergen Sjøfartsmuseum og eventuelle andre har fått mindre midler tilgjengelig enn enheter bestående av flere museer. Undertegnede er enig i at konsolidering er en viktig del av museumsreformen, men mener videre at det ikke kan være en tilsiktet konsekvens at museer som Bergen Sjøfartsmuseum, som har status som konsolidert enhet, skal komme dårligere ut enn før reformen.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Museer som inngår i det nasjonale museumsnettverket og mottar tilskudd på statsbudsjettets kap. 328 post 70 kan alle sies å ha status som "konsoliderte enheter". Museene på denne posten består av tidligere nasjonale institusjoner, knutepunktinstitusjoner og museer under tilskuddsordningen for museer. Før museumsreformen ble igangsatt fikk om lag 280 museer statlig driftstilskudd. De fleste museene har nå, i tråd med føringene for reformen, gjennomført organisatoriske sammenslåinger og gått inn i sterkere faglige og administrative enheter. Dette tallet er dermed i løpet av de siste årene redusert til drøyt 100 museer som får tilskudd direkte fra staten. I enkelte regioner har prosessene gått tyngre enn i andre, og departementet legger til grunn at det i årene framover fortsatt vil gjennomføres konsolideringsprosesser innenfor det nasjonale museumsnettverket. Det har i budsjettarbeidet de siste årene, og vil også i årene framover, bli lagt vekt på å styrke institusjoner som kan vise til resultater i forhold til gjennomført konsolideringsarbeid.

Bergens Sjøfartsmuseum ble i fylkestinget i 2003 etablert som ett av 10 konsoliderte museer i fylkets planer, og inngår i det nasjonale museumsnettverket. Museet har imidlertid valgt å ikke følge opp de statlige forutsetningene for museumsreformen, og har dermed heller ikke fått statlige stimuleringsmidler. Jeg kan vanskelig se at Bergens Sjøfartsmuseum er kommet dårligere ut enn før reformen, da staten ikke har redusert driftstilskuddet til museet i perioden 2003-2007.