Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:854 (2006-2007)
Innlevert: 29.03.2007
Sendt: 30.03.2007
Besvart: 11.04.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Hva gjør statsråden for å sikre større åpenhet og etterprøvbarhet i forbindelse med de regionale helseforetakenes kjøp av helsetjenester?

Begrunnelse

De regionale helseforetakene kan inngå avtaler om kjøp av helsetjenester fra private aktører. Det følger av forarbeidene til pasientrettighetsloven (Ot.prp. nr. 65 (2003-2004)) at det skal legges vekt på kvalitet, tilgjengelighet for pasientene og effektivitet ved kjøp av slike tjenester. Det er avgjørende å sikre åpenhet og etterprøvbarhet i anbudsprosessen, slik at det er mulig å kontrollere om kriteriene for tildeling av anbud er i samsvar med nevnte krav. Videre er det viktig å sikre at private aktører har likeverdige konkurransevilkår. Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i en rekke saker funnet at helseforetakene bryter regler om offentlige anskaffelser, blant annet i forhold til åpenhet om vurderinger knyttet til kvalitetskrav. Regjeringens utvidelse av unntaket fra krav om anbudsprosesser for kjøp av helse- og sosialtjenester forsterker problemet med manglende åpenhet og etterprøvbarhet i forhold til det offentliges bruk av midler til helsetjenester.
Undertegnede har vært i kontakt med flere rehabiliteringsinstitusjoner som møter utfordringer i forhold til de regionale helseforetakene, blant annet Ødegaarden rehabiliteringssenter i Buskerud.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg oppfatter spørsmålet og begrunnelsen fra stortingsrepresentant Solberg dit hen at hun primært er bekymret for hvordan en vil ivareta åpenhet og etterprøvbarhet i forbindelse med de anskaffelser som gjøres etter unntaket gitt etter forskriftsendringen som ble vedtatt av Kongen i statsråd den 13. oktober 2006. Denne forskriftsendringen medførte at unntaksbestemmelsen i forskriftens § 2-1 ble utvidet til også å gjelde opptrenings- og rehabiliteringstjenestene utenfor sykehus, selv om tjenesten ikke ble levert av en ideell organisasjon.

Helse- og omsorgsdepartementet informerte de regionale helseforetakene i et eget brev den 13. oktober 2006 om den ovenfor nevnte forskriftsendringen. Her ble det påpekt at de regionale helseforetakenes anskaffelser også etter unntaket vil være omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 og forskriftens del I. Forskriftens del I inneholder ikke spesielle prosedyrekrav. Anskaffelsene må imidlertid skje i tråd med de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 5 og forskriften § 3-1. Dette gjelder krav om:

- konkurranse så langt det er mulig

- at innkjøper skal følge god forretningsskikk

- at leverandørene skal likebehandles

- at prosessen skal være forutsigbar, gjennomsiktig og mulig å etterprøve.

Det er viktig at anskaffelsene skjer på en måte som sikrer at de regionale helseforetakene opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Dette fremgår av den nye formålsbestemmelsen i anskaffelsesloven § 1.

For å oppfylle krav til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet må de regionale helseforetakene føre protokoll for anskaffelsene. Dette vil sikre at en kan etterprøve om kravene til anskaffelsene er oppfylt. Det vil også gjøre det mulig å revidere anskaffelsene og evaluere virkningen av unntaket.

Anskaffelsene må gjennomføres på en måte som innebærer lik behandling av tjenesteutøvere og med mulighet for tjenesteutøvere til å bli kjent med de forhold som skal vektlegges ved deltagelse og tildeling av kontrakten. Anskaffelsene skal videre gjennomføres i samsvar med god forretningsskikk og holde et innkjøpsfaglig høyt nivå.

De regionale helseforetakene har etter den statlige overtakelsen av spesialisthelsetjenesten hatt et fokus på utviklingen av tjenestetilbudet på opptrenings- og rehabiliteringsområdet. Som det fremgikk av Ot.prp. nr. 66 (2000-2001) Om lov om helseforetak m.m. var det behov for en samlet gjennomgang av de institusjonsbaserte tjenestene. Finansierings- og bestilleransvaret for tjenester fra private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner ble overført til de regionale helseforetakene fra 1. januar 2006. Ved kjøp av tjenester fra disse institusjonene er det en forutsetning at tjenestene skal være en del av det helhetlige tilbudet i regionen, og tilpasset behovet for tjenester. Samlet sett vil dette bety et styrket tilbud til pasientene.

Regionale helseforetak, bl.a. Helse Sør RHF, har meldt at kvaliteten på rehabiliteringstjenestene som tilbys nå har blitt bedre. Helse Sør RHF har i forbindelse med kjøp av tjenester bl.a. hatt et tverrfaglig team som har vurdert tilbudene i forhold til faglige kriterier. Tjenesteleverandørene har blitt vurdert i forhold til faglig bemanning, effektmål, fasiliteter, utstyr og forskning.