Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:861 (2006-2007)
Innlevert: 30.03.2007
Sendt: 30.03.2007
Besvart: 11.04.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Vil statsråden vurdere om det er hensiktsmessig å endre GIEKs vedtekter når det gjelder mulighet til å gi inntil 100 pst. dekning av kommersiell risiko ved garantistillelse til små og mellomstore bedrifters eksport, og når kan eventuelt en konkludering på dette forventes?

Begrunnelse

Ifølge vedtektene for Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) kan ikke instituttet som hovedregel gi garanti for dekning av kommersiell risiko som overstiger 90 pst. for den del av total kreditt som forfaller de første 8 år.
I møte mellom instituttet og Stortingets finanskomité og næringskomité 7. mars ble det opplyst at særlig små og mellomstore bedrifter møtte problemer med å få dekket de gjenværende 10 pst. i alminnelige låneinstitusjoner. Hovedgrunnen er at slik garantistillelse på normale vilkår ikke er regningssvarende for disse låneinstitusjonene på grunn av den begrensede transaksjonsstørrelsen.
Et alternativ som vil kunne lette de små og mellomstore bedriftenes mulighet til å skaffe nødvendig eksportfinansiering, ville være å sette en nedre terskelverdi for kravet om maksimalt 90 pst. dekning av kommersiell risiko sett fra GIEKs side. GIEK vil ha stordriftsfordeler knyttet til både administrering og vurdering av risikoen ved slik garantistillelse. Siden en økning fra 90 til 100 pst. på kommersiell risiko under en gitt terskelverdi nødvendigvis vil bli spredt på en lang rekke mindre bedrifter, vil også risikoøkningen være diversifisert over ulike bransjer.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Forslaget om vedtektsendring vil innebære at vi fjerner kravet om medgarantist for avdekning av kommersiell risiko. Dette kan innebære økt risikoeksponering for GIEK. Jeg legger derfor opp til å behandle forslaget i Regjeringens ordinære budsjettprosess som munner ut i fremlegging for Stortinget av forslag til statsbudsjettet for 2008 i oktober.