Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:870 (2006-2007)
Innlevert: 02.04.2007
Sendt: 02.04.2007
Besvart: 19.04.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Ønsker samferdselsministeren å konsekvensutrede ny trasé for E134 med mål om å korte ned avstanden mellom Østlandet og Vestlandet?

Begrunnelse

I 2005 fikk Foreningen Haukeliveiens venner utarbeidet en forenklet konsekvensanalyse av investeringer i innkorting av E134 i Telemark ved Røldal og strekningen Odda-Bergen. Ifølge analysen har prosjektet svært god samfunnsøkonomisk lønnsomhet og mulighet for 70 pst. bompengefinansiering. I januar i år la Haukeliveiens venner fram en oppdatering av analysen. Denne konkluderer med at konsekvensanalysen fortsatt er holdbar.
Prosjektet vil korte ned avstanden mellom Østlandet og Vestlandet med 80 til 100 km. Dette vil redusere reisetiden for næringsliv og befolkning. Flatere vei og kortere avstand kan gi økt trafikksikkerhet og miljøgevinst gjennom mindre drivstofforbruk.
Det er imidlertid knyttet usikkerhet til prosjektet. Usikkerheten vil reduseres dersom prosjektet konsekvensutredes.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Regjeringen har fulgt opp vedtaket i Stortinget under regjeringen Bondevik II om at det skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring av konseptvalg, såkalt KS1, for vegprosjekt med kostnad over 500 mill. kr. Samferdselsdepartementet har i samråd med Finansdepartementet fastsatt retningslinjer for KS1 innen veg- og jernbanesektoren. Etter disse retningslinjene skal KS1 normalt gjennomføres før konsekvensutredning og tiltaksplanlegging etter plan- og bygningsloven tar til, men det er åpnet for unntak fra dette kravet i en overgangsfase. Regjeringen har bestemt at KS1 skal gjennomføres på strekningen E134 Vågslid-Grostøl (en utvidelse av prosjektet som tidligere er kalt E134 Telemark grense-Seljestad).

Statens vegvesen opplyser at KS1-prosessen er startet opp og etaten er i ferd med å utarbeide grunnlagsdokumenter (konseptvalgutredning) for KS1. Etter gjennomført høring skal konseptvalgutredningen oversendes Samferdselsdepartementet for vurdering av hvorvidt dokumentene er tilstrekkelig for KS1. Som en del av arbeidet med konseptvalgutredningen er det blant annet gjennomført et arbeidsseminar ("verksted") med deltakere fra de berørte partene, herunder "Haukeliveiens venner".

I KS1-arbeidet for E134 Vågslid-Grostøl legges det opp til å vurdere prosjektet i forhold til ulike løsninger (konsept) for transport mellom Østlandet og Vestlandet. Prosjektet vil også bli vurdert i forhold til ulike løsninger i et regionalt/lokalt perspektiv for transport mellom Haugalandet/Sunnhordaland og Østlandet/Grenlandsområdet. Forslag til ny trasé for deler av E134 vil bli vurdert i forbindelse med dette arbeidet.

Parallelt med konseptvalgutredningen arbeides det også med kommunedelplan med konsekvensutredning for dette prosjektet. Planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning ble fastsatt av Odda kommune februar 2007. Målsettingen er å ha ferdig kommunedelplan til revisjonen av Nasjonal transportplan i 2008 slik at prosjektet kan bli vurdert i arbeidet med Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019.

Videre er Statens vegvesen i ferd med å legge overordnede strategier for stamvegsatsingen for neste Nasjonal transportplan-periode. Som et innspill til arbeidet med Nasjonal transportplan 2010-2019 har Statens vegvesen utarbeidet stamvegutredninger for alle stamvegrutene i landet, herunder stamvegrute E134 Drammen-Haugesund med tilknytning. I stamvegutredningene er det gitt forslag til prioriteringer av tiltak og strekninger. Stamvegutredningene med Statens vegvesens forslag til prioriteringer har vært på høring vinteren 2006-2007.

Statens vegvesen mener det er riktig å avvente den sentrale behandlingen av KS1 for E134 Vågslid-Grostøl og den videre prosessen for Nasjonal transportplan 2010-2019 før det tas stilling til videre utredning av ny trasé for andre deler av E134.

Jeg slutter meg til Staten vegvesens vurdering.