Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:867 (2006-2007)
Innlevert: 30.03.2007
Sendt: 02.04.2007
Besvart: 11.04.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): 6. juni 2005 gav NVE konsesjon til utbygging av minikraftverk i Kvanndøla i Rauma kommune. 7. februar 2007 omgjorde Olje- og energidepartementet vedtaket etter klage og konsesjonen ble trukket tilbake, på tross av at prosjektet ble støttet av et enstemmig kommunestyre og fylkesting samt en brorpart av grunneierne. Kraftsituasjonen i Midt-Norge er anstrengt, og vedtaket sender et veldig dårlig signal.
Vil statsråden vurdere saken på ny, ut fra respekt for lokal demokratiet og kraftsituasjonen i fylket?

Begrunnelse

Kraftmangelen i Midt-Norge blir stadig mer åpenbar. Ny kraft et sårt tiltrengt, og kanskje nettopp derfor gav NVE konsesjon til minikraftverket i Kvanndøla i Rauma kommune. Selv om området rundt elven kan karakteriseres som "urørt natur" er det ikke påvist negative konsekvenser for verken biologisk mangfold eller fiskeinteresser, ved en utbygging av minikraftverket. Kraftverksinntaket er plassert på kote 350 i tråd med fylkesmannens krav, og det er også pålagt minstevannsføring i overensstemmelse med fylkesmannens krav. Området ligger i tillegg utenfor landskapsvernområdet.
Det fremstår som uforståelig for mange at NVEs vedtak ble omgjort. Tross alt støttes prosjektet av omtrent halvparten av grunneierne, et enstemmig kommunestyre og fylkesting var positive. Man griper heller ikke inn i vernede områder. Å nå gå tilbake på dette vedtaket fremstår som en total overkjøring av lokaldemokratiet, samt at det gir dårlige signaler til alle kraftforbrukere i Midt-Norge.
Eksempelet blir spesielt merkelig sett i lys av vindkraftsituasjonen i Austevoll kommune. Her har lokaldemokratiet sagt nei til (vind)kraftutbygging. Kommunen ligger ikke i et område med prekært behov for ny kraft. Der skal likevel kommunen nå tvinges til å være vertskap for vindkraftanlegg som befolkningen er imot.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Konsesjonen til utbygging i Kvanndøla ble påklaget av et bredt spekter av natur- og friluftsinteresser i tillegg til flere av grunneierne i området.

Departementet foretok en totalvurdering av natur- og friluftsinteresser og lokal motstand, veid opp imot kraftproduksjonen og tiltakshavers interesser, og fant at ulempene utbyggingen ville innebære for allmenne og private interesser oversteg de fordeler den ville medføre. Etter dette var ikke vannressurslovens vilkår for konsesjon oppfylt.

Det er riktig at kommunen ved behandling av utbyggingsspørsmålet var positive til tiltaket. Kommunen har i ettertid ved behandling av vassdragsplan for Rauma kommune stilt seg mer åpen i vurderingen. Etter departementets vedtak er Kvanndøla plassert i "rød sone" i vassdragsplanen, hvilket betyr at kommunen nå ikke ønsker elva utbygd.

Klagesaken ble svært grundig vurdert, og jeg har ikke noe grunnlag for å ta saken opp på ny.

Vindkraftprosjektet i Austevoll kommune vil også bli gjenstand for klagebehandling i Olje- og energidepartementet. Det er altfor tidlig å si noe om hvordan jeg vil vurdere den klagesaken nå.

Jeg er opptatt av kraftsituasjonen i Midt-Norge. I departementets tildelingsbrev til NVE for 2007 har etaten derfor fått i oppdrag å prioritere rask fremdrift i behandlingen av prosjekter som kan styrke forsyningssikkerheten i dette området.