Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:872 (2006-2007)
Innlevert: 03.04.2007
Sendt: 10.04.2007
Besvart: 24.04.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Etter at denne regjeringen er tiltrådt er det lagt frem en rekke bompengeproposisjoner for Stortinget. I de to siste sakene er kostnader til henholdsvis renter og innkreving oppgitt på forespørsel fra transportkomiteen.
Kan statsråden legge frem en oversikt som viser rentekostnader og innkrevingskostnader i den perioden bompenger skal betales for de øvrige bompengefinansierte prosjektene Stortinget har vedtatt siden 1.10.2005?

Begrunnelse

Dette gjelder følgende saker;
St.prp.nr. 28 2005-2006 Atlanterhavstunnelen
St.prp.nr. 75 2004-2005 Bergensprogrammet
St.prp.nr.2 2005-2006 Hardangerbroen
St.prp.nr. 38 2005-2006 Finnfast
St.prp.nr. 78 2005-2006 E18 Langåker - Bommestad
St.prp.nr. 80 2005-2006 Rv 306 Kirkebakken - Re grense
St.prp.nr.8 2006-2007 Fv 472 Utgårdskilen
St.prp.nr 33 2006-2007 Revidert Tromsøpakke 2

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: De seinere tiår er det lagt fram for Stortinget og vedtatt en rekke proposisjoner om vegprosjekter med varierende andel bompengefinansiering. Sakene har hatt sitt utgangspunkt i lokale politiske vedtak, med varierende partipolitisk oppslutning, der for eksempel representantens parti, Fremskrittspartiet, i flere saker har gitt sin tilslutning.

Det er ingen prinsipiell forskjell mellom oppbyggingen og behandlingen av slike proposisjoner i tidligere stortingsperiode og inneværende.

I de bompengeproposisjoner som er vedtatt av Stortinget siden 1. oktober 2005, og som det vises til i spørsmålet, er følgende innkrevingskostnader og rentekostnader lagt til grunn i den bompengeproposisjon som ble lagt fram for Stortinget. Rentekostnadene er oppgitt i løpende kroner, dvs. at de ikke er neddiskontert til dagens kroneverdi. Dersom de var neddiskontert til dagens kroneverdi, ville beløpet blitt mindre. Innkrevingskostnadene er de beregnede årlige kostnadene, ganget opp med antall år med bompenger.

Totale innkrevingskostnader

(mill. kr) (i løpende kr, ikke neddiskontert til dagens kr-verdi) Totale rente-kostnader for prosjektet

(mill. kr) (i løpende kr, ikke neddiskontert til dagens kr-verdi)

St.prp. nr. 28 (2005-2006) Rv 64 Atlanterhavstunnelen 80 330

St.prp. nr. 75 (2004-2005) Bergensprogrammet - revidert 150 620

St.prp. nr. 2 (2005-2006) Rv 7/rv 13 Hardangerbrua 70 750

St.prp. nr. 38 (2005-2006) Rv 519 Finnfast 30 370

St.prp. nr. 78 (2005-2006) E18 Langåker - Bommestad 60 670

St.prp. nr. 80 (2005-2006) Rv 306 Kirkebakken - Re grense 39 260

St.prp. nr. 8 (2006-2007) Fv 472 Utgårdskilen 8,2 0,3

St.prp. nr. 33 (2006-2007) Tromsøpakke 2 - utviding 1,6 5

Jeg vil gjøre oppmerksom på at de aggregerte tallene for innkrevingskostnader er basert på forventet innkrevingstid. For eksempel er innkrevingen på Hvaler for å finansiere fv 472 Utgårdskilen forutsatt å vare i 2 år, mens innkrevingen på rv 519 Finnfast er forutsatt å vare i 20 år.

Kostnadene i tabellen er fremkommet ut fra de beregninger som Statens vegvesen utførte som grunnlag for de fremlagte bompengeproposisjoner, med de forutsetninger som ligger i anvendt beregningsverktøy. Det er viktig å understreke at de faktiske kostnader i det enkelte prosjekt vil kunne avvike fra dette, blant annet ut fra de låneavtaler som inngås, faktisk trafikkutvikling mm.

Jeg vil understreke at det alltid vil være en kostnad knyttet til innkreving av bompenger og til lånefinansiering av prosjekter. F.eks. viser regnskapstallene fra 2005 at samlede driftskostnader til i alt 47 bompengeselskap beløp seg til 405 mill. kr. Renteutgiftene samme år var på 327 mill. kr. Regnskapstallene for 2006 er ikke klare ennå.

Det har som nevnt også i tidligere stortingsperioder blitt lagt frem en rekke bompengeprosjekter. Vedlagt følger en liste over bompengeprosjekter som ble lagt frem i forrige stortingsperiode. Jeg vil kunne komme tilbake til konkret oversikt over innkrevingskostnader og rentekostnader for disse.

Vedlegg til svar:

Bompengeprosjekter i stortingsperioden 2001 - 2005

2001

Hordaland E39 Jektevik-Sandvikvåg (over Stord) St prp nr 1 (2001-2002) - Godkjent desember 2001

Hordaland E134 Rullestadjuvet St prp nr 1 (2001-2002) - Godkjent desember 2001

Sogn og Fjordane E39 Teigen-Bogen St prp nr 1 (2001-2002) - Godkjent desember 2001

2002

Østfold E6 Den nye Svinesundsforbindelsen St prp nr 68 (2001-2002) - Godkjent juni 2002

Aust-Agder Rv 9 Setesdal St prp nr 50 (2001-2002) - Godkjent mars 2002

Vest-Agder Listerpakka (ekskl OPS-prosjektet Handeland - Feda) St prp nr 60 (2001-2002) - Godkjent mai 2002

Rogaland Ryfylkepakka - planlegging St prp nr 1 Tillegg nr 2 (2002-2003) - Godkjent desember 2002

Hordaland Bergensprogrammet St prp nr 76 (2001-2002) - Godkjent desember 2002

Møre og Romsdal

Rv 661 Digernes - Straumen (ny Skodje bru) St prp nr 50 (2001-2002) - Godkjent mars 2002

2003

Oppland Rv 4 Ny bompengeordning for rv 4 Raufoss St prp nr 78 (2002-2003) - Godkjent november 2003

Vestfold Tønsbergpakken St prp nr 38 (2002-2003) - Godkjent januar 2003

Vestfold E18 Kopstad - Gulli St prp nr 78 (2002-2003) - Godkjent november 2003

Rogaland Rv 45 i Gjesdal St prp nr 67 (2002-2003) - Godkjent juni 2003

Hordaland Rv 544 Halsnøysambandet St prp nr 84 (2002-2003) - Godkjent november 2003

Sør-Trøndelag Trondheimspakka - avslutning, inkl E6 Nordre avlastningsveg St prp nr 67 (2002-2003) - Godkjent juni 2003

2004

Akershus Rv 2 Kløfta - Nybakk St prp nr 47 (2003-2004) - Godkjent mai 2004

Hordaland Rv 546 Austevollbrua (Hundvåkøy-Huftarøy) St prp nr 30 (2004-2005) - Godkjent desember 2004

Møre og Romsdal Rv 680 Imarsundprosjektet St prp nr 69 (2003-2004) - Godkjent juni 2004

Troms Tromsøpakke II St prp nr 62 (2003-2004) - Godkjent juni 2004

2005

Aust-Agder E18 Grimstad - Kristiansand - gjennomføring av OPS-prosjekt St prp nr 33 (2004-2005) - Godkjent februar 2005

Oslo E18 Bjørvikaprosjektet St prp nr 50 (2004-2005) - Godkjent juni 2005