Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:873 (2006-2007)
Innlevert: 03.04.2007
Sendt: 10.04.2007
Besvart: 18.04.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Vil statsråden bidra til at byggingen av havbruksmuseet nødvendige bygningsmasse til utstillingslokale, forsvarlige depoter og oppdrettsanlegg blir påbegynt i løpet av 2008?

Begrunnelse

Statsråden har vist et betydelig engasjement for å få på plass et rockemuseum til Trondheim, noe som sikkert er til glede for mange. Begrunnelsen for at rockemuseet skal legges til Trondheim har vært at Trøndelag har betydd mye for norsk rock.
Representanten vil da peke på at Trøndelag har betydd alt for oppdrett av anadrom laksefisk. Da brødrene Ole og Sivert Grøntvedt gikk i land etter mange yrkesaktive år som fiskere for å ale opp fisk, var de virkelige pionerer. Det som skiller brødrene Grøntvedt fra andre oppdrettere på den tiden var ideen om not i sjøen. Som mangeårige fiskere visste de at laks kunne leve mange dager i ringnota. Dermed lanserte brødrene prototypen på dagens merder. Dette skjedde på 1970-tallet, etter nedgang i fisket. Den nye oppdrettsnæringa ble redninga for mange og er i dag en viktig del av grunnlaget for bosetting i mange kystkommuner i Trøndelag den dag i dag. Både Hitra og Frøya er i dag blant de største oppdrettskommunene i landet. Da brødrene Grøntvedt holdt i den spede begynnelse, var årsproduksjonen i på Hitra 96 000 og i verden noe over 100 tonn. I dag produseres det i Trøndelag alene mer enn 120 000 tonn og på verdensbasis mer enn 680 000 tonn.
Samtidig har det ved flere statsbudsjetter og kulturminnemeldinger blitt lagt vekt på at kystkulturen har blitt nedprioritert altfor lenge og at kystkulturen nå skal løftes frem.
Norge har vært en foregangsnasjon innen havbruksnæringen. Havbruket har løftet deler av Kyst-Norge inn i en ny tid og vil forhåpentligvis også i fremtiden være en betydelig distriktsnæring og en viktig bidragsyter til sysselsetting og verdiskaping. De 96 000 til brødrene Grøntvedt har altså blitt til 680 000 tonn i løpet av 30 år. Det må anses som et industrielt mirakel.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I innstillingen til statsbudsjettet for 2005, jf. Budsjett-innst. S. nr. 2 (2004-2005) uttalte Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomité følgende:

"Komiteen viser til at det i tilknytning til Kystmuseet i Sør-Trøndelag, Hitra, er utarbeidet et interessant prosjekt med sikte på dokumentasjon og formidling av pionertiden i havbruksnæringen i Norge. Museumsprosjektet Ægir utgjør en sentral del av dette interessante prosjektet.

Komiteen legger til grunn at ansvaret for realiseringen av Ægir i hovedsak hviler på fiskerimyndighetene.

Komiteen vil imidlertid understreke viktigheten av at også kunnskapen om denne del av kystkulturarven bringes videre til våre etterkommere og ber departementet vurdere opprettelse av en konservatorstilling knyttet til kystmuseet."

Stiftelsen Ægir har søkt Fiskeri- og kystdepartementet om prosjektmidler. Søknaden er til vurdering.

Kystmuseet i Sør-Trøndelag har søkt om økning i det årlige driftstilskuddet fra Kultur- og kirkedepartementet. Søknaden vil bli vurdert i behandlingen av statsbudsjettet for 2008.