Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:874 (2006-2007)
Innlevert: 03.04.2007
Sendt: 10.04.2007
Besvart: 20.04.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Det kan se ut som om midler fra FHF vil gå inn som del av grunnfinansieringen av NOFIMA. Dette på tross av sterk motstand fra fiskeri- og havbruksnæringen. Fondet er riktig nok finansiert av en lovpålagt avgift, slik at Regjeringen nok har juridisk dekning for denne fremgangsmåten, men det er jo allikevel grunn til å peke på at det er svært uheldig og fundamentalt ny praksis.
Mener statsråden det er riktig å bruke FHF-midler til grunnfinansieringen av NOFIMA?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: NOFIMAs styre og ledelse arbeider med etableringen av NOFIMA AS. Målet er at NOFIMA skal være etablert fra 1.1.2008. Bakgrunnen for etableringen av NOFIMA er todelt. For det første er målet å etablere et internasjonalt konkurransedyktig næringsrettet blå-grønt forskningsinstitutt ved å samle de relevante blå-grønne forskningsmiljøene under en organisasjon. For det andre er målet ved etableringen av NOFIMA å bidra til et klarere skille mellom næringsrettet og forvaltningsrettet forskning, ved at næringsrettet marin forskning og næringsrettet næringsmiddelforskning blir samlet i NOFIMA. Derved får instituttene i større grad rendyrket sine roller og målrettet innsatsen mot relevante kundegrupper. For forvaltningsinstituttenes legitimitet som leverandør av forvaltningskunnskap til forvaltning, samfunn og forbruker er det særdeles viktig at de er uavhengig av bedriftene. Spesielt i forhold til eksportmarkedene for sjømat er dette et viktig element.

Etableringen av NOFIMA er derfor en del av en større organisatorisk gjennomgang av den marine forskningsinfrastrukturen hvor storparten av næringsrettet marin forskning vil skje i regi av NOFIMA. Det er i den forbindelse naturlig at man vurderer finansieringsmodellen for anvendt marin forskning.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) er en viktig finansieringskilde for marin FoU, og ikke minst en viktig etterspørrer av marin for næringsrettet marin FoU. Det er derfor riktig at man i forbindelse med etableringen av NOFIMA AS vurderer om også midler fra FHF bør inngå langsiktige avtaler om finansiering av brukerstyrt forskning med NOFIMA, på lik linje med den avtalen Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter i dag har med Matforsk.

Den langsiktige kunnskapsutviklingen innenfor instituttsektoren vil være avhengig av gode brukerstyrte og -initierte programmer. En internasjonal konkurransedyktig instituttsektor har vært - og vil i fremtiden i enda større grad være et vesentlig konkurransefortrinn for de marine næringer. Departementet har ikke intensjoner om å påvirke næringens FoU behov eller prioriteringer, men legger til grunn at fondet også i fremtiden skal være en viktig bidragsyter til å fremme brukerstyrt og næringsrettet marin forskning. Det understrekes på denne bakgrunn at det ikke er ønskelig at FHF-midler skal gå til grunnfinansiering av NOFIMA, men at man i samråd med FHF eventuelt ønsker å legge til rette for at FHF-midler skal finansiere langsiktige forskningsprosjekter i regi av NOFIMA.

Styret i NOFIMA arbeider nå med å forberede grunnlaget for etablering av holdingselskapet med datterselskap. Regjeringen tar sikte på å orientere Stortinget i forbindelse med revidert.