Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:875 (2006-2007)
Innlevert: 04.04.2007
Sendt: 10.04.2007
Besvart: 16.04.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I forbindelse med utsendingen av årets selvangivelser har det vist seg at mange har fått selvangivelser med betydelige mangler og feil. Dette gjelder blant annet manglende opplysninger knyttet til aksjer og aksjeutbytte, samt opplysninger om for store renteinntekter.
Kan finansministeren opplyse hva som er årsaken til at ufullstendige og uriktige selvangivelser er sendt ut og hvordan skattyterne skal forholde seg til dette?

Begrunnelse

Skatteetaten stiller strenge krav til at alle opplysninger som kommer fra skattyter skal være korrekte og fullstendige. Dersom ikke alle opplysningene fra skattyter er korrekte og fullstendige, vil dette vanligvis medføre tilleggsskatt. Noen ganger kan det synes som om skatteetaten ikke stiller de samme strenge kravene til seg selv. For å tilbakevise et slikt inntrykk er det viktig at skatteetaten raskt retter opp feilene og informerer om hvordan skattyterne skal forholde seg til de mangelfulle selvangivelsene.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg kan opplyse at ligningsåret 2006 er det første året aksjonærer skal lignes etter skjermingsmetoden (aksjonærmodellen). Skjermingsmetoden medfører at utbytte og gevinster som overstiger en viss avkastning (skjermingsfradraget), skal beskattes på aksjonærens hånd.

De nye reglene forutsetter at skattyters anskaffelsesverdi på aksjen er oppgitt for at beskatning av utbytte skal bli korrekt. Skattedirektoratet opplyser at en del skattytere ennå ikke har korrigert anskaffelsesverdien. I stedet for å forhåndsutfylle opplysninger som kan gi feil beløp til beskatning, valgte direktoratet derfor ikke å fylle ut feltet for skattepliktig utbytte. I uke 15 ble det sendt ut en oppgave over aksjer og grunnfondsbevis, hvor blant annet forslag til anskaffelsesverdi er oppgitt. Skattyter skal kontrollere oppgaven og eventuelt korrigere anskaffelsesverdien før opplysningene overføres til selvangivelsen. Det er gitt opplysninger om hva som skal kontrolleres både i selvangivelsen og rettledningen.

Jeg er kjent med at det i noen av de forhåndsutfylte selvangivelsene har vært oppført for høye renteinntekter. Skattedirektoratet opplyser at to eksterne oppgavegivere hadde levert data til Skattedirektoratet som inneholdt feil. Oppgavene som var sendt fra disse oppgavegiverne til den enkelte skattyter var imidlertid riktig. Etter at produksjonen av selvangivelser er avsluttet, blir det utarbeidet kommunevise oversikter over restskatt og tilgodebeløp. Feilene ble oppdaget ved gjennomgang av disse oversiktene. Oppgavegiverne har i ettertid sendt korrekte data til Skattedirektoratet, og disse dataene er lagt inn i ligningssystemet. Feilen ville dermed blitt korrigert i forbindelse med ligningen, uavhengig av om skattyter retter opp feilen i sin selvangivelse.

Skattedirektoratet opplyser at det ble sendt brev til alle de rundt 500 berørte skattyterne, hvor det ble opplyst om feilen. Brevet ble sendt ut 27. mars. I tillegg ble de aktuelle ligningskontor og skatteoppkreverkontor varslet.

Jeg er opptatt av at skatteetatens løsninger og systemer skal ha høy kvalitet og være enklest mulig for brukerne. Jeg har fått opplyst at skatteetaten for inntektsåret 2007 vil legge inn kontroller som skal stoppe grunnlagsdata hvor beløpene ikke anses som sannsynlige. Jeg vil imidlertid samtidig peke på at skatteetaten årlig mottar rundt 60 millioner grunnlagsdataoppgaver, og at det derfor ikke er mulig å foreta en grundig kontroll av alle oppgaver før dataene legges inn i ligningssystemet.