Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:878 (2006-2007)
Innlevert: 11.04.2007
Sendt: 12.04.2007
Besvart: 18.04.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Ifølge Stavanger Aftenblad 11. april 2007 kan det være opptil to måneders ventetid på refusjon av utgifter under bidragsordningen. Avisen viser til at uføretrygdede har måttet ta opp dyre kortsiktige lån for å dekke utgifter til medisiner som skal refunderes under ordningen.
Hva vil statsråden gjøre for at uakseptable ventetider blir redusert, og hvordan vil han sikre seg at et krevende omstillingsarbeid i NAV ikke rammer servicenivået for brukerne?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Arbeids- og velferdsetaten har i dag en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på rundt fire uker i legemiddelsaker. Etaten etterstreber at vedtak skal være behandlet i løpet av tre uker. Saksbehandlingstiden skal ikke overstige to måneder. For rene utbetalingssaker som er basert på et foreliggende vedtak, etterstrebes en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 10 dager.

Økt saksinngang er hovedårsaken til at saksbehandlingstidene på legemiddelområdet har økt noe, samtidig som det erfaringsmessig kommer en økning av antall søknader rundt årsskiftet. Antall søknader om pliktmessig dekning etter § 5-14 holder seg stabilt høyt. Antall bidragssaker er derimot økende. Den økte saksinngangen har medført noe økte restanser første kvartal.

Arbeids- og velferdsetaten har stor oppmerksomhet rettet mot saksbehandlingstiden på legemiddelområdet. Det er iverksatt flere tiltak for å redusere saksbehandlingstider som f.eks. noe mer bruk av overtid og omfordeling av ressurser i etaten. I tillegg pågår det et mer langsiktig arbeid for å effektivisere og heve kvaliteten i saksbehandlingen.

Legemiddelområdet har vært regionalisert i flere år, men fra 1. juli 2006 ble feltet organisert i en egen spesialenhet NAV Helsetjenesteforvaltning (NAV HTF). Formålet med denne omorganiseringen var å effektivisere forvaltningen, heve kvaliteten i saksbehandlingen og gi brukerne et godt servicetilbud også etter opprettelsen av Arbeids- og velferdsetaten.

NAV HTF har opprettet et eget servicesenter for brukerne. Servicesenteret er under oppbygging, og det vil på sikt håndtere generelle og enklere henvendelser, også på legemiddelområdet. Formålet er å gi bedre brukerservice både i form av ett kontaktpunkt (ett telefonnummer) for brukerne og i form av spesialiserte servicemedarbeidere. Både opprettelsen av egen spesialenhet for helseforvaltningen og eget servicesenter vil bidra til reduserte ventetider og god service på helseområdet.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har stor oppmerksomhet på det krevende omstillingsarbeidet som NAV-reformen representerer slik at hovedmålene for reformen skal realiseres. Samtidig er det viktig å sikre at den løpende virksomheten ivaretas på en god måte. I styringen av etaten stilles det krav om at brukerne skal sikres korrekte vedtak og utbetaling til rett tid, samt at etaten skal være tilgjengelig og møte brukeren med respekt og kunnskap - også i en omstillingsperiode.