Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:881 (2006-2007)
Innlevert: 12.04.2007
Sendt: 13.04.2007
Besvart: 20.04.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vil statsråden sørge for å bevilge friske midler slik at man kan oppgradere/sikre veien for å håndtere den økte trafikken?

Begrunnelse

Riksveiene 32 og 40 mellom Skien og Hof benyttes nå som omkjøringsvei etter stengingen av Hanekleivtunnelen. Veien har lenge hatt et stort behov for opprustning, men etter at veien er tatt i bruk som omkjøringsvei har trafikken økt kraftig. Dette har ført til at standarden på kort tid har forverret seg kraftig. Dette skaper store problemer både for bilistene og de som bor langs veien.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Statens vegvesen har sammen med politiet og lokale myndigheter sterkt fokus på omkjøringsvegene etter stengingen av E18. Det er iverksatt tiltak i form av informasjon om alternative kjøreruter, bedre skilting og oppmerking, fysiske utbedringer, nedsatt fartsgrense og økt overvåking fra politiet samt utvidet skoleskyss.

Til nå har trafikkavvikling på omkjøringsvegene gått uten store problemer. Trafikken er i hovedsak overført til rv 313 (gamle E18). Ifølge Statens vegvesen og politiet har det ikke vært særlig stor trafikkøkning langs rv 32 og rv 40 mellom Skien og Hof. Det er i dag ikke lagt opp til ytterligere tiltak langs denne strekningen. Da den totale trafikkmengden forventes å øke mot sommeren, vil situasjonen bli fulgt nøye. Statens vegvesen tar sikte på å åpne to felt av nye E18 for trafikk 6. juli 2007.

Kostnadene for de tiltak som er gjort på riksvegene i tilknytning til stengingen av E18 vil bli dekket av staten. Regjeringen vil komme tilbake til dette i samband med revidert nasjonalbudsjett i mai.