Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:882 (2006-2007)
Innlevert: 12.04.2007
Sendt: 13.04.2007
Besvart: 20.04.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): De rød-grønne partiene har ifølge oppslag i Telemarksavisa lovet 80 mill. kr til strakstiltak på E18 i Bamble, hvorav minst 30 mill. kr i 2007.
Kan jeg forutsette at dette følges opp i revidert budsjett som kommer om kort tid, og håper at statsråden kan bekrefte at disse løftene om midler for å igangsette strakstiltakene på strekningen kommer i revidert budsjett?

Begrunnelse

Aksjonsgruppa for E18 igjennom Bamble har over tid arbeidet for å få midler til strakstiltak for å redusere ulykkene på strekningen. Det har de siste årene vært mange og alvorlige ulykker på strekningen. Det er derfor et skrikende behov for å igangsette strakstiltak for å redusere ulykkene. Senest 9. april 2007 var det en ny alvorlig ulykke på strekningen. Statsråden har også blitt utfordret både av aksjonsgruppen og undertegnede til å komme ned for å se på forholdene på og langs veien. Noe hun også har bekreftet at hun vil uten at så har skjedd så langt. Det er derfor mange som venter i spenning på om statsråden har tenkt å komme eller ikke.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I handlingsprogrammet for stamveger for perioden 2006-2009 er det under posten mindre investeringstiltak lagt til grunn 48 mill. kr til tiltak på E18 i Bamble i 2009. Av disse midlene er 25 mill. kr forutsatt brukt til kryssutbedringer. Statens vegvesen har satt i gang reguleringsplanlegging av fire kryss langs E18 i Bamble, med forventet godkjenning i 2007. Det er foreløpig estimert en kostnad på totalt om lag 50 mill. kr for utbedring av kryssene.

Det er i tillegg prioritert 23 mill. kr til gang- og sykkelveger langs E18 ved Wissestad (undergang), Essadumpen og Åbydumpen i Bamble i 2009.

På kortere sikt vil det i 2007 bli gjennomført trafikksikkerhetsrevisjon av E18 generelt i Telemark for 1,4 mill. kr, med påfølgende strakstiltak. Aktuelle tiltak er etablering av rekkverk, bearbeiding av sideterrenget og oppmerking i kryss. I handlingsprogrammet er det lagt til grunn ytterligere 2 mill. kr til dette formålet i 2008.

De endelige prioriteringene vil skje gjennom behandlingen av de årlige budsjett.