Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:885 (2006-2007)
Innlevert: 12.04.2007
Sendt: 13.04.2007
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 19.04.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen har i debatter og brev til energi- og miljøkomiteen (7. november 2006) gitt inntrykk av at arbeidet med kartlegging av havområder i nordområdene er tilstrekkelig finansiert. OLF har derimot vært bekymret for forsinkelser. Den 11. april 2007 uttaler leder for MAREANO-programmet til NRK Nordland at de trenger ytterligere ca. 30 mill. kr for 2007, hvis ikke må de utsette arbeidet.
Kan statsråden garantere at tidsplanen for kartlegging og analyse av havområder innen 2010 står fast, slik beskrevet i Forvaltningsplanen?

Begrunnelse

Brev 7. november 2006 er svar på budsjettspørsmål fra energi- og miljøkomiteen. Se svar på siste spørsmål, side 6/7.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Spørsmålet ble overført fra olje- og energiministeren.

MAREANO-programmet er et tverrsektorielt initiativ (NHD, OED, MD og FKD) som har som mål å kartlegge og gjennomføre grunnleggende studier av havbunnen og systematisere informasjonen i en arealdatabase for norske kyst- og havområder.

Koordineringsansvaret er lagt til Fiskeri- og kystdepartementet og det er derfor naturlig at det er fiskeri- og kystministeren som svarer på spørsmålet fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen vedrørende MAREANO-programmets tidsplan.

I St.meld. nr. 8 (2005-2006) Forvaltningsplan Barentshavet, som stortingsrepresentant Ketil Solvik Olsen viser til, har bl.a. følgende omtale om MAREANO-programmet: "gjennom MAREANO-programmet [vil Regjeringen] arbeide for at havbunn og dens biologiske, fysiske og kjemiske miljø i det sørlige Barentshavet fra Lofoten til grensen mot Russland kartlegges innen 2010".

Til orientering er kostnadsrammen for det kartleggingsarbeidet som omtales ovenfor anslått til om lag 250 mill. kr i perioden 2005-2010. Dette gjelder for områder grunnere enn 1 000 meter fra Lofoten til det sørlige Barentshavet og frem til grensen mot Russland.

Jeg kan bekrefte at ambisjonene i Forvaltningsplan Barentshavet står fast. Det ble i 2005 bevilget 5 mill. kr til programmet, mens bevilgningen i 2006 og 2007 ble økt til 23,6 mill. kr.

De endelige forslagene til bevilgninger for 2008 og senere vil Regjeringen komme nærmere tilbake til i de årlige budsjettforslagene.