Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:887 (2006-2007)
Innlevert: 12.04.2007
Sendt: 13.04.2007
Besvart: 20.04.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å forsikre seg om at både innbyggere og bilister kan føle seg trygge og sikret fra fremtidige ras i nye tunneler?

Begrunnelse

Statsråden er godt kjent med de store utfordringene i Vestfold som følge av stengningen av den nye E-18 gjennom fylket. Det viser seg at det er nødvendig med ettersikring eller ny sikring i samtlige tunnelløp som har vært åpnet på strekningen. Ny E18 gjennom Vestfold er et stort og viktig samferdselsprosjekt og en står nå i den svært uheldige situasjon at tilliten til Statens vegvesen er svært laber.
Bekymringen retter seg også mot den delen av prosjektet som ennå ikke er åpnet for trafikk. Varaordføreren i Re, Morten Stordalen, har uttrykt bekymring for sikkerheten i de 3 tunnelene som skal åpnes etter ferdigstillelse av det pågående byggetrinnet. Kommunen har beredskapsansvar og varaordføreren er bekymret for sikkerheten til sine innbyggere og bilister på strekningen.
Veisjef Olav Søfteland bekrefter i Tønsbergs Blad 12. april at det ikke er noen forskjell i måten tunnelene er bygget på. Det skaper naturligvis ytterligere bekymring lokalt. Det hjelper lite at veisjefen, som er ansvarlig for tunneltabbene, forsikrer at han gjør alt som skal til for på sikre de tunnelløp som snart skal åpnes.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Etter raset i Hanekleivtunnelen 25. desember 2006 og senere inspeksjoner av de andre tunnelene på nye E18 i Nordre Vestfold, har både Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen arbeidet aktivt for at slike ras ikke skal skje igjen.

Blant annet er det iverksatt et omfattende arbeid med å inspisere samtlige tilsvarende tunneler på riksvegnettet for å skaffe seg kunnskap om tilstanden. Resultatene av de inspeksjonene som så langt er gjennomført, viser at det ikke er nødvendig med ekstra sikring i disse tunnelene og at forholdene som er avdekket i tunnelene i Nordre Vestfold ikke er representative for den generelle tilstanden til norske vegtunneler. Alle tilsvarende tunneler er ennå ikke inspisert, men arbeidet pågår for fullt.

Statens vegvesen har også oppnevnt en egen arbeidsgruppe som skal se på dagens praksis og aktuelle forbedringstiltak knyttet til planlegging, bygging og vedlikehold av vegtunneler. I tillegg til dette har etaten tatt initiativ til en samarbeidsgruppe med bransjeorganisasjonene for å se på aktuelle forbedringstiltak. I begge disse foraene vil det bli arbeidet videre med de forslag som ble presentert av den eksterne gruppen jeg nedsatte for å undersøke raset i Hanekleivtunnelen.

Jeg har lagt til grunn at Statens vegvesen nå gjør alt det som er nødvendig for at befolkningen skal føle trygghet ved å ferdes i vegtunneler. De konkrete initiativ som er referert over skal bidra til dette.

Når det gjelder andre tiltak som vil bli gjort som følge av raset i Hanekleiva, vil jeg også vise til at jeg gjentatte ganger har lovet Stortinget en grundig gjennomgang av saken i en samleproposisjon som skal legges fram for Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai 2007.