Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:889 (2006-2007)
Innlevert: 13.04.2007
Sendt: 13.04.2007
Besvart: 20.04.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Det kan ifølge Nationen redaksjonelle artikkel 11. april d.å. om "De rød-grønne vil vurdere bestandsmålet" se ut som om det er flertall på Stortinget for å revurdere bestandsmålene for bjørn og andre rovdyr.
Vil statsråden følge opp uttalelsene fra stortingsrepresentantene Ryan og Pedersen om at det nå er på tide med endrede bestandstall, og vil det bli lagt frem sak for Stortinget om denne endringen?

Begrunnelse

Resultatene fra bjørnetellingene sist sommer/høst i fylkene nord for Dovre viser at bjørnebestanden er langt høyere enn det stortingsflertallet har lagt til grunn i sine behandlinger av rovdyrspørsmålet. Det er også klart at det totale antallet bjørn i landet må opp i flere hundre individer for å kunne nå bestandsmålet om 15 årlige dokumenterte ynglinger. Dette er ikke forenlig med fortsatt utmarksbeiting i grensetraktene
I forbindelse med Direktoratet for naturforvaltnings fremleggelse av resultatet av fjorårets bjørnetellinger uttaler Sosialistisk Venstrepartis parlamentariske leder, stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag, Inge Ryan til Nationen 11. april følgende: "Det er ingen tvil om at den nye kunnskapen vi nå får gir grunnlag for å ta en vurdering av spørsmålet." Rovdyrpolitisk talsmann i Senterpartiet, Ola Borten Moe, uttaler i samme avis: "Jeg spør meg om Stortinget kjente konsekvensene av å sette ynglemål på 15. Når det gjelder bjørn, må vi vurdere å gå over på et bestandsmål." Arbeiderpartiets Torny Pedersen uttaler, fortsatt samme sted at hun tror det er flere rovdyr enn det som er kommet frem, og at "Hun vil ha bedre bestandstall". Disse uttalelsene er helt i tråd med det forslaget Fremskrittspartiet fremmet i Stortinget i Dokument nr. 8:111 (2005-2006) Nå kan det tyde på at det er stort flertall på Stortinget for en slik endring, i motsetning til hva det var i høst.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Stortinget har fastsatt nasjonale bestandsmål for bjørn, ulv, jerv, gaupe og kongeørn. Målene er fastsatt som antall årlige ynglinger for de fire store rovdyrene, samt som antall hekkende par for kongeørn. Det nasjonale bestandsmålet for bjørn er 15 årlige ynglinger. Dette ligger fast.

DNA-analyser av bjørneekskrementer er bare én måte å overvåke bjørnebestanden på. Parallelt foregår det registreringer og kvalitetssikring av alle meldinger om binne med unger. Det er dette som danner grunnlaget for de registrerte ynglingene. Jeg vil presisere at det fortsatt er antall ynglinger som avgjør om bestandsmålet er nådd eller ikke. Fortsatt ligger vi under bestandsmålet for bjørn på landsbasis.

Jeg viser imidlertid til at det, i tråd med Soria Moria-erklæringen, i en overgangsfase kan være nødvendig å avpasse takten i bestandsveksten, forutsatt at bestanden av den enkelte art har en positiv utvikling mot de nasjonalt fastsatte bestandsmålene.