Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:890 (2006-2007)
Innlevert: 13.04.2007
Sendt: 13.04.2007
Besvart: 18.04.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Noen kommuner må kjøpe paviljonger som midlertidige barnehagelokaler for å kunne dekke behovet for barnhageplasser i 2007. Kostnadene for de midlertidige plassene blir svært høye og tilskuddet til faste plasser i midlertidige lokaler dekker kun en liten del av merkostnadene for kommunen.
Dersom det er meningen at kommunene skal ta i bruk midlertidige lokaler for å få full dekning i år, vil statsråden sørge for en finansieringsordning inneværende år som dekker merkostnadene for kommunene?

Begrunnelse

Rennesøy kommune i Rogaland er den kommunen i landet som har størst prosentvis vekst i folketallet. Kommunen har behov for en ny barnehage med 60-70 plasser og har tre barnhager under bygging. Kommunen har ikke tilstrekkelig med tilgjengelige lokaler som er egnet til midlertidige plasser og vurderer derfor å kjøpe paviljonger til en midlertidig barnhage i tre år for å unngå en underdekning på 25-30 barn til høsten. Dette er en kostbar og kortsiktig løsning da kostnadene for de midlertidige lokalene vil være på ca. 15 mill. kr. Dette er nesten like mye som det vil koste å bygge en ny barnehage. Alternativet for Rennesøy er å utsette full barnehagedekning til de barnehagene som er under planlegging og bygging står ferdige.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Full barnehagedekning i løpet av 2007 er en prioritert målsetting for Regjeringen og en vesentlig del av det store Barnehageløftet som stat og kommuner nå gjennomfører i fellesskap. Staten fullfinansierer i gjennomsnitt driften av nye barnehageplasser.

Tilskuddet til etablering av faste barnehageplasser i midlertidige lokaler er et virkemiddel for å øke kapasiteten i barnehagesektoren og skal hjelpe kommunene med å forsere barnehageutbyggingen. Tilskuddet kommer i tillegg til de øvrige tilskudd i barnehagesektoren og skal stimulere barnehageeiere til å opprette permanente barnehageplasser i midlertidige lokaler i påvente av at de permanente lokalene ferdigstilles. Jeg viser for øvrig til at kommunene etter lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 8 har plikt til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder.

Tilbakemeldinger fra mange kommuner tyder på at knapphet på tid og tomter er et større problem på dette stadiet i barnehageutbyggingen, enn mangel på statlige midler. Tilskuddet til permanente barnehageplasser i midlertidige lokaler skal gjøre det lettere å nå målet om full barnehagedekning, også i de kommunene som i dag har lange ventelister. Tilskuddsordningen er midlertidig og Stortinget har foreløpig kun bevilget midler til ordningen for inneværende budsjettår.