Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:891 (2006-2007)
Innlevert: 13.04.2007
Sendt: 13.04.2007
Besvart: 23.04.2007 av utviklingsminister Erik Solheim

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): FAO utarbeider ifølge Regnskogfondet misvisende skogstatistikk. FAO hevder at det går bedre med verdens skoger fordi "netto avskoging" er redusert. FAO hevder at Asia kan vise til en gledelig "netto økning" av skogarealet. Bak dette glansbildet skjuler det seg et stort og akselererende tap av uerstattelig regnskog i Sørøst-Asia, mens økningen i skogareal i hovedsak dreier seg om plantasjeskog i Kina.
Vil statsråden ta initiativ overfor FAO for å få dem til å ta tapet av regnskog med og hvis ikke, kutte i støtten?

Begrunnelse

Så sent som i februar i år slo FNs miljøprogram, UNEP, fast at regnskogen i Sørøst-Asia forsvinner langt raskere enn en tidligere hadde antatt. Ifølge Regnskogfondet er det også problematisk at FAOs skogstatistikk inkluderer områder med så lite som 10 pst. kronedekke, store områder med plantasjer og områder som er midlertidig uten trær. FAO har angivelig besluttet å benytte samme metodiske tilnærming i utarbeidelsen av den kommende Global Forest Resources Assesment 2010. Endringene i det globale klima burde også fått FAO til å endre sin metode - avskoging, hovedsakelig ødeleggelse av tropisk skog utgjør rundt 20 pst. av de globale CO2-utslippene.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: FAO utarbeider hvert annet år en oversikt over utvikling og tilstand for verdens skoger, den såkalte State of the World's Forests. Det antas at det er det statistiske grunnlaget i denne rapporten stortingsrepresentant Brende viser til i sitt spørsmål. Rapporten er basert på bidrag fra eksperter i alle medlemslandene, inkludert Norge. I den siste rapporten, som ble fremlagt tidligere i år, er hovedkonklusjonen at det gjøres framskritt i arbeidet med å få til en bærekraftig skogforvaltning, men at det er store ulikheter mellom regionene. Rapporten viser videre til at den største vanskeligheten med å lage slike oversikter er mangelen på god informasjon grunnet manglende ressurskartlegginger og kapasitet innen de enkelte lands skogsektorer.

Som representanten Børge Brende viser til, sier FAO i rapporten at det er positivt at netto skogareal har økt for Asia- og Stillehavsregionen i perioden 2000 til 2005. Rapporten viser imidlertid samtidig til at økningen i skogarealet er begrenset til Øst-Asia, hvor store investeringer i skogplanting i Kina overskygget stor avskoging i andre områder. Rapporten sier videre at netto tap av skogareal akselererte i Sørøst-Asia og at mens man i Sør-Asia opplevde en liten økning i skogarealet på nittitallet så en liten nedgang i perioden 2000 til 2005.

Det er uheldig om lesere av FAOs publikasjon oppfatter at FAO framstiller et glansbilde av situasjonen. Statistikken som presenteres viser imidlertid at bildet er nyansert, slik Brende påpeker. Det er således vanskelig å se at FAO gjør forsøk på å skjule de mer uheldige sidene av utviklingen i denne regionen. Økningen av skogareal i Kina er for øvrig meget gode nyheter. Det er viktig at Kina bygger opp egne skogressurser for framtidige behov, ikke minst med hensyn til det presset som i dag er på bl.a. regnskogene i Asia.

Skogstatistikkene som brukes av FAO har vært gjenstand for omfattende diskusjon gjennom årenes løp. De har fortsatt store mangler, men dette vil alltid være tilfellet med denne form for globale statistikker. Behovet for å kunne sammenlikne tall over lengre tidsspenn, tilsier også forsiktighet i tilnærmingen.

Norge vil fortsette å delta i arbeidet med å forbedre og frembringe god skogstatistikk, både ved å stille egne eksperter og gode data fra Norge, men også ved å støtte opp om det viktige arbeidet FAO gjør for å sammenstille informasjon og gjøre den tilgjengelig. Sist, men ikke minst, støtter vi det arbeidet FAO gjør for å styrke de enkelte lands mulighet til å skaffe god informasjon om sine skogressurser for å drive et bærekraftig skogbruk.