Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:895 (2006-2007)
Innlevert: 13.04.2007
Sendt: 16.04.2007
Besvart: 23.04.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Ifølge Dagens Næringsliv den 12. april 2007 er Kredittilsynets sjef, Bjørn Skogstad Aamo, skremt av islandske Kaupthing. Samtidig advarer han i generelle ordelag mot islandsk økonomi og islendinger.
Er dette synspunkter som deles av finansminister Kristin Halvorsen, og vil fremtidige initiativ og engasjement fra islandsk næringsliv i Norge bli møtt med den samme skepsis som Bjørn Skogstad Aamo i brevs form har gitt uttrykk for overfor Finansdepartementet?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det følger av finansieringsvirksomhetsloven at erverv av kvalifisert eierandel i finansinstitusjon bare kan skje i henhold til tillatelse gitt av Kongen. Tillatelse til et slikt erverv kan gis dersom erververen er egnet til å utøve slik innflytelse i finansinstitusjonen som den samlede eierandelen vil gi grunnlag for. Enkelte retningslinjer for myndighetenes skjønnsutøvelse er nedfelt i loven gjennom en angivelse av hensyn det særlig skal legges vekt på ved vurdering av om tillatelse skal gis. Det skal blant annet legges vekt på om erververen anses egnet som eier ut fra tidligere handlemåte i forretningsforhold, tilgjengelige økonomiske ressurser og hensynet til forsvarlig virksomhet. Vurdering av om det skal gis tillatelse til erverv av kvalifisert eierandel, beror således på en konkret skjønnsmessig vurdering. Dersom det omsøkte ervervet vil gi erververen en eierandel som utgjør eller overstiger 25 pst., skal tillatelse nektes hvis ikke Kongen er overbevist om at de hensyn som er anført i loven tilsier at ervervet gjennomføres.

Finansdepartementet har ved vurderingen av Kaupthings søknad om tillatelse til erverv av aksjer i Storebrand, i likhet med Kredittilsynet, foretatt en konkret skjønnsmessig vurdering i samsvar med de retningslinjene som angis i finansieringsvirksomhetsloven.

Det fremgår av tilrådningen fra Kredittilsynet at Kredittilsynet er skeptisk til at foretak med begrenset kompetanse innen forsikring i Norge får sterk innflytelse i forsikringskonsernet Storebrand. Kredittilsynet har også pekt på en del forhold i islandsk økonomi. Utviklingen i Islands økonomi er viktig for Kaupthing. Dette er etter min mening relevante momenter i forhold til den type eierprøving som foretas. Jeg kan ikke se at det er grunnlag for å påstå at tilrådningen er basert på søkers nasjonalitet som sådan.

Enhver som søker om tillatelse til erverv av kvalifisert i eierandel norsk finansinstitusjon blir vurdert etter de samme reglene. Dette innebærer at en søknad fra et islandsk selskap blir vurdert på samme grunnlag som en søknad fra et norsk selskap eller fra et foretak i en annen stat innen EØS-området. Dette har også vært tilfellet ved Finansdepartementets vurdering av denne saken. Departementet har særlig lagt vekt på begrenset forsikringskompetanse. Initiativ og engasjement fra islandsk næringsliv i Norge møtes med et positivt utgangspunkt fra norske myndigheter. Jeg viser i den forbindelse til at den islandske banken Glitnir (som tidligere het Íslandsbanki) 29. november 2004 fikk tillatelse til å erverve alle aksjene i Kredittbanken ASA, og 15. mars 2005 fikk tillatelse til å erverve alle aksjene Bolig- og næringsbanken ASA (BNbank).

Finansdepartementets avgjørelse i disse to sakene var i samsvar med tilrådingen fra Kredittilsynet.