Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:943 (2006-2007)
Innlevert: 23.04.2007
Sendt: 23.04.2007
Besvart: 27.04.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I Sunnmørsposten 10. april 2007 kunne vi lese om en 49 år gammel mann fra Haddal som lider av MS. Etter halvannet års venting hadde han endelig fått tilbud om plass ved MS-senteret i Hakadal, men fikk deretter beskjed om at Helse Sunnmøre hadde satt en stopper for dette på bakgrunn av økonomiske hensyn.
Synes statsråden det er riktig at en slik saksbehandling finner sted, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at også pasienter som er underlagt Helse Sunnmøre skal få det samme tilbudet som pasienter fra andre regioner?

Begrunnelse

Undertegnede er av den oppfatning at pasienter skal behandles på en verdig og lik måte uavhengig hvilken helseregion de måtte tilhøre. Det er derfor med stor skuffelse man kan fastslå at det motsatte er tilfellet i dagens Helse-Norge.
Dette handler om et spesialtilrettet rehabiliteringstilbud for pasienter som har MS. Det er derfor sterkt beklagelig at mannen fra Haddal og et tjuetalls andre pasienter underlagt Helse Sunnmøre, har fått beskjed om at de ikke kan få opphold ved MS-senteret i Hakadal på grunn av helseregionens dårlige økonomi.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for at den enkelte får nødvendig helsetjenestetilbud innenfor spesialisthelsetjenesten, også når det er behov for et spesialisert rehabiliteringstilbud. Det regionale helseforetaket må ta stilling til hvilket tilbud som skal gis den enkelte pasient, herunder om det finnes relevant tilbud i regionen, eller om det er nødvendig å kjøpe tilbud fra annen region.

Helse- og omsorgsdepartementet har i oppdragsdokumentet for 2007 til de regionale helseforetakene presisert at kapasiteten skal styrkes når det gjelder plasser i sykehus og andre institusjoner som yter tjenester innen spesialisert rehabilitering, og at de regionale helseforetakene skal følge opp egen plan for habilitering og rehabilitering.

Departementet er kjent med at Helse Sunnmøre har et godt tilbud for MS-pasienter ved Nevrohjemmet Rehabiliteringssenter i Ålesund. Ved dette senteret får MS-pasienter et relevant og forsvarlig tilbud. Eventuelle søknader om opphold ved for eksempel MS-senteret i Hakadal må vurderes av helseforetaket i det enkelte tilfellet.

Når Helse Sunnmøre har bygget opp et godt tilbud til MS-pasienter, er det viktig at tilbudet blir benyttet, slik at kompetansen opprettholdes og utvikles.

Departementet er ikke kjent med hvilke vurderinger som er gjort i det tilfellet som det er vist til i spørsmålet. Etter det jeg er gjort kjent med, har ikke Helse Sunnmøre gjort saksbehandlingsfeil eller brutt noe regelverk i denne saken. Jeg forutsetter at Helse Midt-Norge sørger for at MS-pasienter får nødvendige helsetjenester innenfor spesialisthelsetjenesten.