Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:899 (2006-2007)
Innlevert: 16.04.2007
Sendt: 17.04.2007
Besvart: 24.04.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hva er begrunnelsen for at mammografitilbudet til kvinner i Follo blir flyttet fra Oslo sentrum til Lillestrøm?

Begrunnelse

Tilbudet om mammografi har vist seg å være et viktig tiltak for å sikre tidlig behandling av brystkreftrammede. Ahus universitetssykehus HF har besluttet at tilbudet om mammografi-screening for kvinner i Follo skal flyttes fra Galleri Oslo til en avdeling under Ahus på Lillestrøm. Ansatte ved mammografiprogrammet frykter at redusert tilgjengelighet vil redusere oppmøtet til undersøkelsen. Det er viktig å avklare om en ny lokalsering kan sikre et kvalitativt bedre tilbud, eller om det er andre årsaker til flyttingen.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Helse Øst RHF har informert meg om at bakgrunnen for omlokalisering av de stasjonære mammografienhetene er en nylig inngått avtale mellom Akershus universitetssykehus HF og Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF om overføring av hoveddelen av screeningvirksomheten til Akershus universitetssykehus HF med virkning fra 1. august 2007.

Jeg er videre kjent med at Akershus universitetssykehus HF har vurdert flere forskjellige løsninger for screeningtilbudet. Ut fra faglige og økonomiske hensyn ble det vedtatt å investere i digital mammografi fra oppstart av screening ved Akershus universitetssykehus HF i august 2007. Det ble også vurdert som mest hensiktsmessig at alle kvinnene screenes på Lillestrøm.

I henhold til informasjon fra Helse Øst foreligger det indikasjoner på at digital røntgen er mer sensitivt og presist enn tilsvarende analoge undersøkelser for mammografiscreening. Det blir dermed høyere sannsynlighet for å fastslå kreft mer presist. Dagens analoge undersøkelser vil bli avsluttet med overføringen av mammografiscreeningen til Akerhus universitetssykehus HF, hvor det vil bli investert i nytt digitalt utstyr. Det legges til grunn at screeningen er digitalisert ved innflytting i nytt sykehus sommeren 2008.

En annen viktig begrunnelse for overgang til digital røntgen som framheves er mulighetene for betraktelig bedre kommunikasjon mellom ulike avdelinger og sykehus. En kan for eksempel tenke seg at digitale bilder kan overføres mellom de ulike brystdiagnostiske sentra, og at radiologene kan konferere med hverandre i tydning av bilder.

Den vesentligste ulempen med den valgte løsningen er knyttet til logistikk og da særlig reiseavstanden for kvinner fra Follo til Lillestrøm, og hvorvidt denne ulempen dermed i neste omgang kan medføre redusert bruk av tilbudet fra kvinnene i dette området. På bakgrunn av dette er jeg informert om at Akershus universitetssykehus HF nå vurderer en løsning der det opprettes en screeningsenhet i Ski.

Helse Øst RHF informerer meg om at det vektlegges at hensynet til at screeningtilbudet får så høy oppslutning at en oppnår de effekter som er tilsiktet ved mammografiscreeningprogrammet og derfor understøtter det påbegynte arbeidet ved Akershus universitetssykehus HF med å vurdere etablering av en screeningsenhet lokalisert til Ski.

Jeg har tillit til at styret i Helse Øst RHF arbeider videre med dette slik at mammografiprogrammet i Norge viderefører sin høye standard i tråd med de målsettinger som er satt.